Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Szaflarach

Szaflary

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szaflarach zwany dalej krótko „Ośrodkiem” jest gminną jednostką organizacyjną utworzoną na mocy Uchwały Nr 16/III/91 Rady Gminy w Szaflarach z dnia 28 czerwca 1991 r. w sprawie powołania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szaflarach.

Podstawowymi celami działalności Ośrodka są:

    1. umożliwianie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać wykorzystując własne środki, możliwości
      i uprawnienia,
    2. zaspakajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwianie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka,
    3. w miarę możliwości doprowadzanie do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.

Aktualności

Dożywianie dzieci i młodzieży w szkołach na terenie Gminy Szaflary.

Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie " Dożywianie dzieci i młodzieży w szkołach na terenie Gminy Szaflary na rok 2018."

(04 grudzień 2017)
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa

Po raz kolejny w Szaflarach w dniu 11 października 2017r. miała miejsce dostawa żywności  dostarczonej przez Caritas Polska w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 realizowanego przez Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.  Koordynatorem przydziału żywności dla najbiedniejszych mieszkańców gminy jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szaflarach.

(22 listopad 2017)
Ogłoszenie o naborze na zastępstwo pracownika ds. Świadczeń Wychowawczych 500 + (aktualizacja)

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej informuje o wyniku ogłoszonego naboru na zastępstwo pracownika ds. świadczeń wychowawczych 500+ .
 
(30 październik 2017)
Termin składania wniosków o stypendium szkolne.

 Podstawowe informacje dotyczące zasad udzielania pomocy materialnej  charakterze socjalnym w formie stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Szaflary.

(07 sierpień 2017)


Copyright © 2010 GOPS Szaflary

Projekt i wykonanie - LabStudio


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego