Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Szaflarach

Szaflary

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szaflarach zwany dalej krótko „Ośrodkiem” jest gminną jednostką organizacyjną utworzoną na mocy Uchwały Nr 16/III/91 Rady Gminy w Szaflarach z dnia 28 czerwca 1991 r. w sprawie powołania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szaflarach.

Podstawowymi celami działalności Ośrodka są:

    1. umożliwianie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać wykorzystując własne środki, możliwości
      i uprawnienia,
    2. zaspakajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwianie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka,
    3. w miarę możliwości doprowadzanie do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.

Aktualności

Świetlica socjoterapeutyczna.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szaflarach informuje, że Gmina Szaflary realizuje zadanie, które jest dofinansowane ze środków otrzymywanych od Wojewody. 
Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego polegającego na utworzeniu placówki wsparcia dziennego "Świetlicy Socjoterapeutycznej". Celem dotacji jest rozwój pomocy społecznej oraz wsparcie rodziny w opiece i wychowaniu dziecka poprzez realizację nowych zadań lub rozszerzenie zakresu dotychczasowych realizowanych usług .

(12 czerwiec 2017)
Życzenia Wielkanocne.

 

(11 kwiecien 2017)
Realizacja Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szaflarach  w dalszym ciągu współpracuje z Caritas Archidiecezji Krakowskiej  przy realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

(21 marzec 2017)
„DOGONIĆ MARZENIA – kompleksowa aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem.

Celem projektu jest wyższa aktywność społeczno-zawodowa i motywacja do podjęcia zatrudnienia wśród 60 osób (min. 36 kobiet) nabyta poprzez udział w kompleksowym i zindywidualizowanym wsparciu w ramach projektu w okresie od 01.2017r.-11.2017r.

(20 marzec 2017)
Ustawa za Życiem.

JEDNORAZOWE ŚWIADCZENIE Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA, U KTÓREGO ZDIAGNOZOWANO CIĘŻKIE I NIEODWRACALNE UPOŚLEDZENIE ALBO NIEULECZALNĄ CHOROBĘ ZARAŻAJĄCĄ ŻYCIU, KTÓRE POWSTAŁY W PRENATALNYM OKRESIE ROZWOJU DZIECKA LUB W CZASIE PORODU – USTAWA „ ZA ŻYCIEM”

(13 luty 2017)


Copyright © 2010 GOPS Szaflary

Projekt i wykonanie - LabStudio


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego