Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Szaflarach

Szaflary

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szaflarach zwany dalej krótko „Ośrodkiem” jest gminną jednostką organizacyjną utworzoną na mocy Uchwały Nr 16/III/91 Rady Gminy w Szaflarach z dnia 28 czerwca 1991 r. w sprawie powołania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szaflarach.

Podstawowymi celami działalności Ośrodka są:

    1. umożliwianie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać wykorzystując własne środki, możliwości
      i uprawnienia,
    2. zaspakajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwianie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka,
    3. w miarę możliwości doprowadzanie do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.

Aktualności

Życzenia Wielkanocne.

 

(11 kwiecien 2017)
Realizacja Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szaflarach  w dalszym ciągu współpracuje z Caritas Archidiecezji Krakowskiej  przy realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

(21 marzec 2017)
„DOGONIĆ MARZENIA – kompleksowa aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem.

Celem projektu jest wyższa aktywność społeczno-zawodowa i motywacja do podjęcia zatrudnienia wśród 60 osób (min. 36 kobiet) nabyta poprzez udział w kompleksowym i zindywidualizowanym wsparciu w ramach projektu w okresie od 01.2017r.-11.2017r.

(20 marzec 2017)
Ustawa za Życiem.

JEDNORAZOWE ŚWIADCZENIE Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA, U KTÓREGO ZDIAGNOZOWANO CIĘŻKIE I NIEODWRACALNE UPOŚLEDZENIE ALBO NIEULECZALNĄ CHOROBĘ ZARAŻAJĄCĄ ŻYCIU, KTÓRE POWSTAŁY W PRENATALNYM OKRESIE ROZWOJU DZIECKA LUB W CZASIE PORODU – USTAWA „ ZA ŻYCIEM”

(13 luty 2017)
Życzenia Świąteczne.

(15 grudzień 2016)
ZAPROSZENIE

Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie " Dożywianie dzieci i młodzieży w szkołach na terenie Gminy Szaflary na rok 2017.

(07 listopad 2016)
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szaflarach nawiązał współpracę z CARITASEM dotyczącą pomocy żywnościowej z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa dla rodzin potrzebujących wsparcia, spełniających kryterium dochodowe określone w ustawie o pomocy społecznej.

(18 październik 2016)


Copyright © 2010 GOPS Szaflary

Projekt i wykonanie - LabStudio


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego