Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Szaflarach

Szaflary

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szaflarach zwany dalej krótko „Ośrodkiem” jest gminną jednostką organizacyjną utworzoną na mocy Uchwały Nr 16/III/91 Rady Gminy w Szaflarach z dnia 28 czerwca 1991 r. w sprawie powołania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szaflarach.

Podstawowymi celami działalności Ośrodka są:

    1. umożliwianie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać wykorzystując własne środki, możliwości
      i uprawnienia,
    2. zaspakajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwianie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka,
    3. w miarę możliwości doprowadzanie do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.

Aktualności

Termin składania wniosków o stypendium szkolne.

 Podstawowe informacje dotyczące zasad udzielania pomocy materialnej  charakterze socjalnym w formie stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Szaflary.

(07 sierpień 2017)
Świetlica socjoterapeutyczna.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szaflarach informuje, że Gmina Szaflary realizuje zadanie, które jest dofinansowane ze środków otrzymywanych od Wojewody. 
Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego polegającego na utworzeniu placówki wsparcia dziennego "Świetlicy Socjoterapeutycznej". Celem dotacji jest rozwój pomocy społecznej oraz wsparcie rodziny w opiece i wychowaniu dziecka poprzez realizację nowych zadań lub rozszerzenie zakresu dotychczasowych realizowanych usług .

(12 czerwiec 2017)


Copyright © 2010 GOPS Szaflary

Projekt i wykonanie - LabStudio


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego