Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Szaflarach

Szaflary

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szaflarach zwany dalej krótko „Ośrodkiem” jest gminną jednostką organizacyjną utworzoną na mocy Uchwały Nr 16/III/91 Rady Gminy w Szaflarach z dnia 28 czerwca 1991 r. w sprawie powołania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szaflarach.

Podstawowymi celami działalności Ośrodka są:

    1. umożliwianie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać wykorzystując własne środki, możliwości
      i uprawnienia,
    2. zaspakajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwianie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka,
    3. w miarę możliwości doprowadzanie do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.

Aktualności

Ustawa za Życiem.

JEDNORAZOWE ŚWIADCZENIE Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA, U KTÓREGO ZDIAGNOZOWANO CIĘŻKIE I NIEODWRACALNE UPOŚLEDZENIE ALBO NIEULECZALNĄ CHOROBĘ ZARAŻAJĄCĄ ŻYCIU, KTÓRE POWSTAŁY W PRENATALNYM OKRESIE ROZWOJU DZIECKA LUB W CZASIE PORODU – USTAWA „ ZA ŻYCIEM”

(13 luty 2017)
Życzenia Świąteczne.

(15 grudzień 2016)
ZAPROSZENIE

Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie " Dożywianie dzieci i młodzieży w szkołach na terenie Gminy Szaflary na rok 2017.

(07 listopad 2016)
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szaflarach nawiązał współpracę z CARITASEM dotyczącą pomocy żywnościowej z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa dla rodzin potrzebujących wsparcia, spełniających kryterium dochodowe określone w ustawie o pomocy społecznej.

(18 październik 2016)
Termin składania wniosków o stypendia szkolne na rok szkolny 2016/2017.

Podstawowe informacje dotyczące zasad udzielania pomocy materialnej  charakterze socjalnym w formie stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Szaflary.

(28 lipiec 2016)
AKTUALNOŚCI PROGRAM RODZINA 500 +

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szaflarach informuje, że w naszej Gminie wdrożenie realizacji programu „Rodzina 500+” przebiegło pomyślnie. Kompletne wnioski złożone w okresie przejściowym tj. 01 kwietnia 2016 r. do 01 lipca 2016 r. zostały rozpatrzone w trybie decyzji administracyjnych, a należne świadczenia zostały wypłacone z wyrównaniem. Obecnie wpływające wnioski są rozpatrywane i wypłacane na bieżąco.

(28 lipiec 2016)
BUS 500+ w Gminie Szaflary

 W ramach promocji programu Rodzina 500 plus, pracownicy Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego rozpoczęli akcję promocyjno-informacyjną na terenie województwa małopolskiego. W jej ramach odwiedzają małopolskie gminy 500 busem. Podczas spotkań w gminach prowadzona jest dystrybucja ulotek informacyjnych, a także oferowana pomoc w wypełnianiu formularzy wniosków.

(09 czerwiec 2016)


Copyright © 2010 GOPS Szaflary

Projekt i wykonanie - LabStudio


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego