Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Szaflarach

Szaflary

Aktualności

Życzenia Wielkanocne.
(15 kwiecien 2019)
Informacja
(15 styczen 2019)
Bezpłatna pomoc prawna.
(10 kwiecien 2018)
Infolinia dla wnioskodawców.
(04 kwiecien 2018)
Poradnictwo psychologiczne.
(28 marzec 2018)

DODATKI  MIESZKANIOWE

Komu  przysługuje
Warunki przyznania
Wymagane dokumenty

DODATEK MIESZKANIOWY

jest świadczeniem pieniężnym, mającym na celu dofinansowanie do wydatków mieszkaniowych, ponoszonych w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego.

 

Dodatek mieszkaniowy przysługuje :

 • najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych,
 • osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego,
 • osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych,
 • innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem,
 • osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo socjalny.
 •  

Dodatek mieszkaniowy przysługuje na podstawie tylko jednego z tytułów w/w.

Dodatek mieszkaniowy przyznaje się na okres 6 miesięcy, licząc od dnia pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku.
Warunkiem przyznania dodatku mieszkaniowego jest:

1. DOCHÓD

Uwzględnia się średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwo domowego w okresie  3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego. 
Dochód ten nie może przekroczyć:
175 % kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym, tj. 1802,15 zł
i 125 %  kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym, tj. 1287,25 zł
obowiązujących w dniu złożenia wniosku
Najniższa wysokość emerytury od 1 marca 2018r. wynosi 1029,80 zł.
Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.
Do dochodu nie wlicza się:
- świadczeń pomocy materialnej dla uczniów,
- dodatków dla sierot zupełnych,
- jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, -
- pomocy w zakresie dożywiania,-
- zasiłków pielęgnacyjnych, -
- zasiłków okresowych z pomocy społecznej,
- jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej
- dodatku mieszkaniowego.

Dochód z gospodarstwa rolnego ustala się na podstawie powierzchni gruntów w hektarach przeliczeniowych i przeciętnego dochodu z 1 hektara przeliczeniowego, ostatnio ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (Obwieszczenie Prezesa GUS z dnia 22.09.2017 r – obecnie obowiązująca stawka 2577 zł 1 hektara przeliczeniowego).

 

2. METRAŻ

Normatywna powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego , w którym znajduje się lokal mieszkalny (dom jednorodzinny) , w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego nie może przekroczyć:

 • 35 m 2 – dla 1 osoby,
 • 40 m 2 – dla 2 osób,
 • 45 m 2 – dla 3 osób,
 • 55 m 2 – dla 4 osób,
 • 65 m 2 – dla 5 osób,
 • 70 m 2 – dla 6 osób, a w razie zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym większej liczby osób dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię tego lokalu o 5 m2. 

Normatywną powierzchnię powiększa się o 15 m 2, jeżeli w lokalu zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju. 
Dodatek mieszkaniowy przysługuje , gdy powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego nie przekracza normatywnej powierzchni o więcej niż:

 • 30 %
 • 50 % pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60 %.

3. WYDATKI

Wydatkami poniesionymi przez wnioskodawcę na utrzymanie mieszkania są:

 • czynsz,
 • opłaty związane z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na lokale mieszkalne w spółdzielni mieszkaniowej,
 • zaliczki na koszty zarządu nieruchomością wspólną,
 • odszkodowanie za zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego,
 • opłaty za energię cieplną, wodę, odbiór nieczystości stałych i płynnych.

Wydatków nie stanowią:

 • koszty ubezpieczenia , podatek od nieruchomości, opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów,
 • opłaty za gaz przewodowy , energię elektryczną, dostarczane do lokalu mieszkalnego ( domu jednorodzinnego ) na cele bytowe.

Jeżeli lokal mieszkalny nie jest wyposażony w instalację doprowadzającą energię cieplną do celów ogrzewania, w instalację ciepłej wody lub gazu przewodowego z zewnętrznego źródła znajdującego się poza lokalem mieszkalnym, osobie uprawnionej do dodatku mieszkaniowego przyznaje się ryczałt na zakup opału stanowiący część dodatku mieszkaniowego.

 

OSOBA UBIEGAJĄCA SIĘ O PRZYZNANIE DODATKU MIESZKANIOWEGO POWINNA ZŁOŻYĆ:

 • wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego potwierdzony przez zarządcę budynku, natomiast właściciel domu jednorodzinnego jest obowiązany dołączyć do wniosku dokumenty potwierdzające wielkość powierzchni użytkowej i stan wyposażenia technicznego budynku,
 • deklarację o wysokości dochodów gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku oraz inne niezbędne dokumenty.

Do podstawy obliczenia dodatku mieszkaniowego przyjmuje się wydatki w wysokości 100 % naliczonych i ponoszonych wydatków. 
Wysokość dodatku mieszkaniowego łącznie z ryczałtem nie może przekroczyć:

- 50 % wydatków przypadających na normatywną powierzchnię zajmowanego lokalu mieszkalnego 
lub 
- 50 % faktycznych wydatków ponoszonych za lokal mieszkalny , jeżeli powierzchnia tego lokalu jest mniejsza lub równa normatywnej powierzchni (Uchwała Rady Miejskiej w Żurominie).
Wysokość dodatku mieszkaniowego stanowi różnicę między wydatkami przypadającymi na normatywną powierzchnię użytkową zajmowanego lokalu a kwotą stanowiącą wydatki poniesione przez osobę otrzymującą dodatek w wysokości:

 • 15 % dochodów gospodarstwa domowego – w gospodarstwie jednoosobowym,
 • 12 % dochodów gospodarstwa domowego -  w gospodarstwie 2-4 osobowym,
 • 10 % dochodów gospodarstwa domowego – w gospodarstwie 5-o osobowym i większym.

Jeżeli średni miesięczny dochód jest równy lub wyższy od 150 % kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 100 % tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym, lecz nie przekracza odpowiednich wysokości średnich miesięcznych dochodów  tzn. 175 % kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 125 % tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym, wówczas do celów obliczenia dodatku mieszkaniowego przyjmuje się wydatki poniesione przez osobę otrzymującą dodatek  w wysokości:

 • 20 % dochodów gospodarstwa domowego – w gospodarstwie jednoosobowym,
 • 15 % dochodów gospodarstwa domowego – w gospodarstwie 2-4 osobowym,
 • 12 % dochodów gospodarstwa domowego – w gospodarstwie 5-o osobowym i większym.

 

Dodatku mieszkaniowego nie przyznaje się , jeżeli jego kwota byłaby niższa niż 2 % kwoty najniższej emerytury w dniu wydania decyzji. 

W przypadku stwierdzenia, że osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy, nie opłaca na bieżąco należności za zajmowany lokal mieszkalny, wypłatę dodatku mieszkaniowego wstrzymuje się, w drodze decyzji administracyjnej, do czasu uregulowania zaległości. Jeżeli uregulowanie zaległości nie nastąpi w ciągu 3 miesięcy od dnia wydania decyzji, decyzja o przyznaniu dodatku mieszkaniowego wygasa.
Na żądanie organu przyznającego dodatek mieszkaniowy osoba pobierająca dodatek jest zobowiązana udostępnić dokumenty potwierdzające wysokość dochodów wykazanych w deklaracji.
Osoba korzystająca z dodatku mieszkaniowego jest zobowiązana przechowywać dokumenty przez okres 3 lat od dnia wydania decyzji o przyznaniu tego dodatku.
Jeżeli w wyniku wznowienia postępowania stwierdzono, że dodatek mieszkaniowy przyznano na podstawie nieprawdziwych danych zawartych w deklaracji lub wniosku, osoba otrzymująca dodatek mieszkaniowy jest zobowiązana do zwrotu nienależnie pobranych kwot w podwójnej wysokości. Należności te wraz z odsetkami i kosztami egzekucyjnymi podlegają przymusowemu ściągnięciu w trybie postępowania egzekucyjnego w administracji.

 

Nowe świadczenie - Dodatek energetyczny

 

Od 1 stycznia 2018 r. odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej, do których zgodnie z zawartą w przepisach definicją należą osoby otrzymujące dodatek mieszkaniowy ma przysługiwać nowe świadczenie-  Dodatek energetyczny.  

Nowa forma wsparcia przyznawana będzie przez organ gminy na wniosek odbiorcy.

Wymaganym załącznikiem do wniosku będzie kopia umowy kompleksowej lub tej dotyczącej sprzedaży energii elektrycznej. 

Wysokość dodatku będzie określana na dany rok przez ministra gospodarki. Obwieszczenie w tej sprawie ma się ukazywać w terminie do 30 kwietnia każdego roku i obowiązywać przez kolejne 12 miesięcy. W tym roku wyjątkowo ogłoszenie ukaże się do końca listopada, a zawarta w nim kwota będzie stosowana od stycznia do kwietnia 2018 r.

Dodatek energetyczny wynosić będzie rocznie nie więcej niż 30% iloczynu limitu zużycia energii elektrycznej oraz średniej ceny energii elektrycznej dla odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym.

Wysokość w/w limitu wynosić będzie:

 1. 900 kWh w roku kalendarzowym- dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez  osobę samotną,
 2. 1250 kWh w roku kalendarzowym- dla gospodarstwa domowego, składającego się z 2 do 4 osób,
 3. 1500 kWh w roku kalendarzowym- dla gospodarstwa domowego, składającego się z co najmniej 5 osób.

Nowe świadczenie będzie wypłacane do 10  dnia miesiąca, w wysokości jednej dwunastej kwoty rocznej dodatku energetycznego, wskazanej w obwieszczeniu. 

Podstawa prawna:

Ustawa z 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 984). 
Copyright © 2010 GOPS Szaflary

Projekt i wykonanie - LabStudio


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego