Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Szaflarach

Dodatki energetyczne

Przyjmowanie wniosków w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Szaflarach od poniedziałku do czwartku w godz. od 8,00 do 16,00 w piątek w godz. 8.00-15.00 w pokoju nr 3.

Dodatek energetyczny jest zadaniem z zakresu administracji rządowej, wypłacanym przez gminy.

Obowiązujące przepisy:

§ Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (tekst jedn Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)

§ Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2016r., poz. 63)

§ Rozporządzenie Ministra finansów z dnia 13 lutego 2014r. w sprawie zaniechania poboru opłaty skarbowej

Kto jest uprawniony?

Od dnia 01.01.2014 r. na podstawie art. 5c ustawy z dnia 26.07.2013 r. o zmianie ustawy prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw, odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej przysługuje zryczałtowany dodatek energetyczny.

Odbiorcami wrażliwymi energii elektrycznej są osoby, które spełniają łącznie następujące warunki:

1. otrzymują przyznany decyzją dodatek mieszkaniowy

2. są Stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym

3. zamieszkują w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Warunki przyznania dodatku mieszkaniowego:

Dodatek energetyczny przyznawany jest na wniosek odbiorcy wrażliwego w drodze decyzji administracyjnej na taki okres na jaki został przyznany dodatek mieszkaniowy.

§ Wymagane dokumenty:

1. wniosek o przyznanie dodatku energetycznego (wniosek do pobrania w tut. Ośrodku lub na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Szaflarach)

2. kopia umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej

§ Kwota dodatku energetycznego w okresie od 01.05.2018r. do 30.04.2019r. zgodnie

z obwieszczeniem Ministra Energii z dnia 22 kwietnia 2016 r. wynosi dla gospodarstwa domowego

1. prowadzonego przez osobę samotną – 11,35 zł miesięcznie

2. składającego się z 2 do 4 osób – 15,77 zł miesięcznie

3. składającego się z co najmniej 5 osób – 18,92 zł miesięcznie

§ Dodatek energetyczny wypłaca się w terminie do dnia 10 – tego każdego miesiąca z góry odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej na jego rachunek bankowy lub w kasie tut. Ośrodka w każdą pierwszą środę miesiąca.

W styczniu dodatek energetyczny płatny do 30 stycznia każdego roku.

§ Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do zryczałtowanego dodatku energetycznego kończy się wydaniem decyzji administracyjnej w terminie 30 dni od daty złożenia poprawnie wypełnionego wniosku z załącznikami tj. kserokopia obowiązującej umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym.

§ Uchylenie decyzji przyznającej dodatek mieszkaniowy powoduje wszczęcie postępowania

w sprawie uchylenia decyzji przyznającej dodatek energetyczny.

§ Dodatek energetyczny przysługuje od miesiąca, w którym złożono wniosek. Informacje ogólne

Przyjmowanie wniosków w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Szaflarach od poniedziałku do czwartku w godz. od 8,00 do 16,00 w piątek w godz. 8.00-15.00 w pokoju nr 3.

Dodatek energetyczny jest zadaniem z zakresu administracji rządowej, wypłacanym przez gminy.

Obowiązujące przepisy:

§ Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (tekst jedn Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)

§ Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2016r., poz. 63)

§ Rozporządzenie Ministra finansów z dnia 13 lutego 2014r. w sprawie zaniechania poboru opłaty skarbowej

Kto jest uprawniony?

Od dnia 01.01.2014 r. na podstawie art. 5c ustawy z dnia 26.07.2013 r. o zmianie ustawy prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw, odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej przysługuje zryczałtowany dodatek energetyczny.

Odbiorcami wrażliwymi energii elektrycznej są osoby, które spełniają łącznie następujące warunki:

1. otrzymują przyznany decyzją dodatek mieszkaniowy

2. są Stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej

z przedsiębiorstwem energetycznym

3. zamieszkują w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Warunki przyznania dodatku mieszkaniowego:

Dodatek energetyczny przyznawany jest na wniosek odbiorcy wrażliwego w drodze decyzji administracyjnej na taki okres na jaki został przyznany dodatek mieszkaniowy.

§ Wymagane dokumenty:

1. wniosek o przyznanie dodatku energetycznego (wniosek do pobrania w tut. Ośrodku lub na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Szaflarach)

2. kopia umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej

§ Kwota dodatku energetycznego w okresie od 01.05.2016r. do 30.04.2017r. zgodnie

z obwieszczeniem Ministra Energii z dnia 22 kwietnia 2016 r. wynosi dla gospodarstwa domowego

1. prowadzonego przez osobę samotną – 11,35 zł miesięcznie

2. składającego się z 2 do 4 osób – 15,77 zł miesięcznie

3. składającego się z co najmniej 5 osób – 18,92 zł miesięcznie

§ Dodatek energetyczny wypłaca się w terminie do dnia 10 – tego każdego miesiąca z góry odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej na jego rachunek bankowy lub w kasie tut. Ośrodka w każdą pierwszą środę miesiąca.

W styczniu dodatek energetyczny płatny do 30 stycznia każdego roku.

§ Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do zryczałtowanego dodatku energetycznego kończy się wydaniem decyzji administracyjnej w terminie 30 dni od daty złożenia poprawnie wypełnionego wniosku z załącznikami tj. kserokopia obowiązującej umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym.

§ Uchylenie decyzji przyznającej dodatek mieszkaniowy powoduje wszczęcie postępowania

w sprawie uchylenia decyzji przyznającej dodatek energetyczny.

§ Dodatek energetyczny przysługuje od miesiąca, w którym złożono wniosek.

Promujemy: