Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Szaflarach

Informacja o wyborze oferty na organizację zajęć z nauki jazdy na nartach dla dzieci z Gminy Szaflary – dla uczestników wsparcia opiekuńczego w Placówkach Wsparcia Dziennego

Kategoria: ,

Znak sprawy 1/2022/PWD

Szaflary, dn. 12.01.2022 r.

Informacja o wyborze oferty
na organizację zajęć z nauki jazdy na nartach dla dzieci z Gminy Szaflary – dla uczestników wsparcia opiekuńczego w Placówkach Wsparcia Dziennego

Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 130 000 zł.

Do postępowania nie znajduje zastosowania przepis ustawy Prawo Zamówień Publicznych na moc art.2 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, 1598, 2054, 2269) ustawy nie stosuje się.

Dla zamówień poniżej 130 000 zł netto w dniu 03.01.2022 r. zaproszono do udziału w postępowaniu poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Gminy Szaflary oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szaflarach, a także rozesłanie do potencjalnych oferentów zaproszenia do złożenia oferty.

W terminie do dnia 12.01.2022 r. do godziny 10:00 złożono następujące oferty.

Lp. Nazwa i adres wykonawcy Łączna cena brutto
1. Magdalena Siśkiewicz New Challenge, 30-363 Kraków ul. Rydlówka 5/107 119.000zł. brutto (słownie: sto dziewiętnaście złotych 00/100)
2. Akademia Aktywności Ruchowej sp. cywilna; Mateusz Gąsior, Bogdan Kalata, 34-400 Nowy Targ ul. Kowaniec 79 29.100zł. brutto (słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy sto złotych 00/100)
3. DANIEL – SKI Dorota Domagała34-400 Nowy Targ Os. Oleksówki 6A 29.500zł. brutto (słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset złotych 00/100)
  1. Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej:

Zamawiający wybrał ofertę Firmy:

Akademia Aktywności Ruchowej Mateusz Gąsior, Bogdan Kalata, 34-400 Nowy Targ ul. Kowaniec 79

Do pobrania

Promujemy: