Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Szaflarach

Informacja o wyborze oferty na realizację półkolonii dla dzieci z Gminy Szaflary – uczestników wsparcia w Placówkach Wsparcia Dziennego

Kategoria: ,

Znak sprawy 2/2022/PWD

Szaflary, dn. 27.05.2022r.

Informacja o wyborze oferty na realizację półkolonii dla dzieci z Gminy Szaflary – uczestników wsparcia w Placówkach Wsparcia Dziennego

Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 130 000 zł.

Do postępowania nie znajduje zastosowania przepis ustawy Prawo Zamówień Publicznych na moc art.2 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, 1598, 2054, 2269, z 2022 r. poz. 25, 872.) ustawy nie stosuje się.

Dla zamówień poniżej 130 000 zł netto w dniu 10.05.2022r. zaproszono do udziału w postępowaniu poprzez zamieszczenie w bazie konkurencyjności, BIP, na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szaflarach oraz rozesłanie do potencjalnych oferentów zaproszenia do złożenia oferty.

W terminie do dnia 27.05.2022r. do godziny 10:00 złożono następujące oferty.

Lp. Nazwa i adres wykonawcy Łączna cena brutto Różnorodność zajęć
1. Akademia Aktywności Ruchowej sp. cywilna; Mateusz Gąsior, Bogdan Kalata, 34-400 Nowy Targ, ul. Kowaniec 79 104 400,00 zł (słownie: sto cztery tysiące czterysta złotych 00/100) brutto 5 atrakcji
2. Magdalena Siśkiewicz – NEW CHALLENGE
30-363 Kraków, ul. Rydlówka 5
135 000,00 zł (słownie: sto trzydzieści pięć tysięcy zł 00/100) 5 atrakcji
  1. Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej:

Zamawiający wybrał ofertę Firmy: Akademia Aktywności Ruchowej Mateusz Gąsior, Bogdan Kalata, 34-400 Nowy Targ ul. Kowaniec 79.

Załączniki do pobrania:

Informacja o wyborze oferty

Promujemy: