Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Szaflarach

Jednorazowe świadczenie dla obywateli Ukrainy КОМУНІКАЦІЯ – дноразова допомога для громадян України

Kategoria: ,

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szaflarach rozpoczyna przyjmowanie wniosków o wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę, przeznaczonego na utrzymanie, w szczególności pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe.

Pomoc przeznaczona jest dla obywateli Ukrainy, którzy przekroczyli granicę od 24 lutego i zostali już wpisani do rejestru PESEL.

Wnioski o jednorazowe świadczenie pieniężne należy składać w siedzibie Gminnego  Ośrodka Pomocy Społecznej w Szaflarach  przy ul. Zakopiańskiej 18  codziennie w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 15:00 u pracowników socjalnych  pok.  1.5, 1.7, 1.8

Wniosek o wypłatę świadczenia składa osoba uprawniona, jej przedstawiciel ustawowy, opiekun tymczasowy albo osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem.

Центр соціального захисту у Новому Таргу починає приймати заяви на виплату одноразової грошової допомоги у розмірі 300 злотих на особу, призначену для існування, зокрема на покриття витрат на харчування, одяг, взуття, засоби особистої гігієни та оплату житла.

Допомога призначена для громадян України, які перетнули кордон з 24 лютого і вже внесені до реєстру PESEL.

Заяву на отримання одноразової грошової допомоги подавати за адресою Центру соціальної допомоги у Новому Таргу за адресою: вул. Костюшка 8 щодня в робочі дні з понеділка по п’ятницю з 08:00 до 15:00 у соціальних працівників на першому поверсі, кім. 4 і 5.

Заява про виплату допомоги подається уповноваженою особою, її законним представником, тимчасовим опікуном або особою, яка фактично доглядає за дитиною.

Na jakiej podstawie przyznaje się pomoc?

Pomoc przyznaje się na podstawie art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (specustawy).

Komu przysługuje pomoc?

  1. Uprawniony do pomocy jest obywatel Ukrainy, który wjechał legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w okresie od dnia 24 lutego 2022 r. do dnia określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów wydanym na podstawie art. 2 ust. 4 specustawy, deklaruje zamiar pozostania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i został wpisany do rejestru PESEL.
  2. Za legalny uznaje się także pobyt dziecka urodzonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez matkę, która jest osobą określoną w zdaniu powyżej, w okresie dotyczącym matki.

Na jakiej podstawie będzie ustalana legalność pobytu obywatela Ukrainy?

  1. Legalność pobytu będzie ustalana na podstawie zarejestrowania obywatela Ukrainy przez komendanta placówki Straży Granicznej. W przypadku gdy wjazd obywatela Ukrainy nie został zarejestrowany podczas kontroli granicznej, jego pobyt na terytorium RP będzie rejestrowany przez Komendanta Głównego Straży Granicznej.
  2. Komendant Główny Straży Granicznej będzie prowadził w systemie teleinformatycznym Straży Granicznej rejestr obywateli Ukrainy, którzy wjechali na terytorium RP bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi oraz którzy złożyli wniosek o nadanie numeru PESEL.
  3. Komendant Główny Straży Granicznej zapewnia udostępnienie gminom danych zawartych w rejestrze, w drodze teletransmisji danych.
  4. Obywatelowi Ukrainy, którego pobyt na terytorium RP uznaje się za legalny na podstawie art.2 ust. 1 specustawy, na podstawie wniosku złożonego w dowolnym organie wykonawczym gminy – nadaje się numer PESEL.
  5. Rejestracja obywateli Ukrainy, którzy chcą uzyskać numer PESEL i pozostać w Polsce rozpoczęła się 16 marca br.
  6. Rozwiązania dotyczące uznania pobytu za legalny nie będą miały zastosowania do obywateli Ukrainy, o których mowa w art. 2 ust. 3 specustawy (na przykład osoby posiadające zezwolenie na pobyt stały, ochronę międzynarodową lub które złożyły wnioski o udzielenie ochrony międzynarodowej). W krajowym zbiorze rejestrów, ewidencji i wykazu w sprawach cudzoziemców, o którym mowa w art. 449 ust. 1 ustawy o cudzoziemcach, znajdują się informacje m.in. o ochronie międzynarodowej, sprawach o udzielenie lub pozbawienie ochrony międzynarodowej oraz udzielenie pomocy cudzoziemcom ubiegającym się o udzielenie ochrony międzynarodowej.

W jakiej wysokości przysługuje pomoc?

  • 300 zł na osobę

Przeznaczenie pomocy: na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe

W jaki sposób i gdzie należy złożyć wniosek o wypłatę pomocy?

Wniosek o wypłatę pomocy składa się w siedzibie ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce pobytu osoby składającej wniosek. Wniosek składa osoba uprawniona, jej przedstawiciel ustawowy, opiekun tymczasowy albo osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem.

W jakim trybie i na jakich zasadach przyznaje się pomoc?

1. Przyznanie świadczenia nie wymaga wydania decyzji.
2. Świadczenie przyznaje się bez względu na dochód, nie przeprowadza się rodzinnego wywiadu środowiskowego.

Osoba składająca wniosek lub osoba, w imieniu której wniosek jest składany, podają następujące dane:
1) imię (imiona) i nazwisko;
2) data urodzenia;
3) obywatelstwo;
4) płeć;
5) rodzaj, seria i numer dokumentu stanowiącego podstawę przekroczenia granicy;
6) informację o dacie wjazdu na terytorium RP;
7) adres pobytu;
8) dane kontaktowe, w tym numer telefonu lub adres poczty elektronicznej – o ile je posiada;
9) numer PESEL.

3. W przypadku gdy wnioskodawca podał dane kontaktowe (numer telefonu, adres poczty elektronicznej), ośrodek pomocy społecznej informuje go o terminie i formie wypłaty świadczenia za pomocą dostępnych środków komunikacji.
4. Wypłata świadczenia może być dokonana w formie przelewu na konto bankowe wskazane przez wnioskodawcę, bądź w inny sposób określony przez organ wypłacający świadczenie.
5. Odmowa przyznania świadczenia wymaga wydania decyzji.

Czy ośrodek pomocy społecznej ma możliwość zweryfikowania czy dany obywatel Ukrainy nie złożył wniosku o wypłatę pomocy w innym ośrodku pomocy społecznej?

Dane o złożonych wnioskach i udzielonej pomocy będą wprowadzane do Centralnej Bazy Beneficjentów, więc ośrodek pomocy społecznej będzie mógł dokonać weryfikacji.

Promujemy: