Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Szaflarach

Klauzula informacyjna RODO

Na podstawie art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, poz. 1) zwanego w  treści „RODO” informujmy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących  prawach z tym związanych. Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

1. Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej jest:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szaflarach,

ul. Zakopiańska 18 , 34-424  Szaflary,

tel./fax: (18 ) 26-123-29

reprezentowany przez Kierownika

2. Informujemy, że na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator Danych Osobowych zwany w treści „Administrator danych” powołał  Inspektora Ochrony Danych (IOD). Jeśli macie Państwo pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Państwa danych osobowych w zakresie działania Gminnego Ośrodka Pomocy  Społecznej w Szaflarach, możecie się Państwo  skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 34-424 Szaflary ul. Zakopiańska 18 , Email: iod.gops@szaflary.pl

3. Administrator danych przetwarza dane osobowe w celu:

  • zrealizowania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych)
  • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych)
  • realizowanych zadań  w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych)
  • w pozostałych przypadkach Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych

4. Administrator danych przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym do osiągnięcia celu, o którym mowa powyżej.

5. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3 Państwa dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty, jednostki uprawnione na podstawie przepisów prawa (m.in. instytucje administracji państwowej i samorządowej, sądy, prokuratura, policja, samorządowe kolegium odwoławcze, wojewódzki sąd administracyjny) a także inne podmioty, które na podstawie odrębnych przepisów prawa lub stosownych umów podpisanych z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej przetwarzają dane osobowe  w tym podmiotom realizującym zadania na rzecz Administratora danych osobowych, takim jak np. operator pocztowy, bank, dostawcy oprogramowania dziedzinowego.

6. Państwa dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych – kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej Zarządzeniem Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szaflarach w jednolitym rzeczowym wykazie akt Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szaflarach uzgodnionym z Archiwum Państwowym.

7. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szaflarach ma prawo pozyskiwać dane osobowe od: wszelkich podmiotów zobowiązanych na mocy przepisów prawa do udzielania takich informacji na żądanie w/w Ośrodka.

8. Macie Państwo prawo do:

  • dostępu do swoich danych osobowych możliwość ich sprostowania,
  • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych,
  • przenoszenia danych,
  • cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych jeżeli przetwarzanie odbywa się w sytuacji wyłącznie wymaganej zgody na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a) Rozporządzenia,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia,

9. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. W przypadku niepodania danych osobowych może skutkować odmową realizacji wskazanych wyżej celów.

10. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora danych na podstawie Rozporządzenia nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 Rozporządzenia.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych użytkowników fanpagea Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szaflarach  w serwisie społecznościowym Facebook

Promujemy: