Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Szaflarach

KOMUNIKAT dot. Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa

Kategoria: ,

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej uprzejmie informuje, żwydaje skierowania i kwalifikuje do projektu „Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2020”

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (POPŻ) jest krajowym programem operacyjnym współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym, który realizowany jest w oparciu o rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 223/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym zwanego FEAD.

POPŻ przyczynia się do ograniczania ubóstwa poprzez zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego osób najbardziej potrzebujących i realizację działań na rzecz włączenia społecznego.

Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafia do osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie), stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana jest w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które są przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.

Od 15 maja 2023 r. pomoc żywnościowa przysługuje, jeżeli dochód nie przekracza 235% kryterium określonego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej tj.:

  • 1 823,60 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz
  • 1 410,00 zł dla osoby w rodzinie.

W celu uzyskania skierowania należy zgłosić się do pracownika socjalnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Szaflarach.

 

Promujemy: