Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Szaflarach

O ośrodku

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szaflarach zwany dalej krótko „Ośrodkiem” jest gminną jednostką organizacyjną utworzoną na mocy Uchwały Nr 16/III/91 Rady Gminy w Szaflarach z dnia 28 czerwca 1991 r. w sprawie powołania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szaflarach. Podstawowymi celami działalności Ośrodka są:

  • umożliwianie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia,
  • zaspakajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwianie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka,
  • w miarę możliwości doprowadzanie do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.

Promujemy: