Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Szaflarach

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy – Referent ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.

Kategoria: ,

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szaflarach

34-424 Szaflary, ul. Zakopiańska 18

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY:

Referent ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.

1. Liczba lub wymiar etatu: 1 etat

2. Miejsce wykonywania pracy: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szaflarach

3. Wymagania niezbędne:

a)  Obywatelstwo polskie

b)  Wykształcenie: wyższe

c)   Minimum roczny staż pracy w instytucjach/jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej

d)   Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych

e)   Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

f)    Nieposzlakowana opinia

g)   Znajomość przepisów z zakresu:

– ustawy o samorządzie gminnym;

– kodeksu postępowania administracyjnego;

– ustawy o świadczeniach rodzinnych;

– ustawy o funduszu alimentacyjnym;

– ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

– ustawy o ochronie danych osobowych

4. Wymagania dodatkowe:

a) dobra znajomość obsługi komputera i programów komputerowych z zakresu obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego;

b) odpowiedzialność, komunikatywność i samodzielność, uprzejmość w kontaktach z klientami;

c) mile widziany staż pracy w instytucjach/jednostkach/ komórkach pomocy społecznej przy obsłudze klienta, w tematyce świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego;

d) zdolność analitycznego myślenia,

e) dążenie do osobistego rozwoju i poszerzania wiedzy,

f) umiejętność pracy w zespole.

5. Zakres wykonywanych zadań:

1) przyjmowanie wniosków i ustalanie prawa świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego

2) kompletowanie niezbędnej dokumentacji wymaganej przy przyznawaniu  świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego

3) prowadzenie dokumentacji w zakresie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz, podejmowanie działań wobec dłużników alimentacyjnych i współpraca w tym zakresie z komornikami sądowymi i skarbowymi oraz przeprowadzanie wywiadów alimentacyjnych wraz z odbiorem oświadczenia majątkowego od dłużników,

4) wprowadzanie do systemów informatycznych danych niezbędnych do wydania decyzji w sprawach ustalania prawa do świadczeń rodzinnych. świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz rozliczania dłużników alimentacyjnych,

5) współdziałanie z innymi stanowiskami w zakresie przekazywania akt,

6) sporządzanie sprawozdawczości z realizowanych zadań.

7) udzielanie osobom zgłaszającym się pełnej informacji o przysługujących im świadczeniach

8) przygotowanie projektu decyzji, postanowień oraz wszelkich pism w zakresie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz rozliczania dłużników alimentacyjnych

9) tworzenie list płac świadczeniobiorców,

10) prowadzenie i koordynacja korespondencji z zasiłkobiorcami i Instytucjami w zakresie udzielania informacji o osobach ubiegających się o świadczenia i pobieranych zasiłkach z zachowaniem zasad, przepisów ustawy o ochronie danych osobowych.

11) sporządzanie zaświadczeń dotyczących świadczeń

6. Informacje o warunkach pracy na danym stanowisku:

a) praca w pomieszczeniach biurowych, ma charakter indywidualny wymaga jednak współdziałania z innymi pracownikami.

b) wykonywanie obowiązków pod presją czasu, wymagające odporności psychicznej  i radzenia sobie ze stresem,

c) wykonywanie zadań wymaga  pracy przy komputerze  powyżej  6 godzin dziennie;

d) kontakt  telefoniczny i osobisty z klientem ,

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych: był niższy niż 6 %.

7. Wymagane dokumenty:

a)   podpisane CV,

b)   podpisany list motywacyjny,

c)    kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,

d)   kopie dokumentów (świadectw pracy lub zaświadczeń) potwierdzających, co najmniej roczny staż, pracy w instytucjach/jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej;

e)   podpisane oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

f)    podpisane oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

g)   podpisane oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwa ścigane  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,

h)   podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2015 poz.2135 ze zmianami),

i)    kwestionariusz osobowy dla pracownika ubiegającego się o zatrudnienie

j)    kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydatów, zamierzających skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13 a ust 2 ustawy  o pracownikach samorządowych, dotyczącego preferencji w zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w przypadkach gdy jednostka osiąga wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych poniżej 6 %.

8. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Konkurs – referent ds. świadczenia rodzinnego i funduszu alimentacyjnego” należy składać osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej  (pokój Nr 1.5), 34-424 Szaflary, ul. Zakopiańska 18, lub pocztą na adres Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szaflarach,  34-424 Szaflary , ul. Zakopiańska 18 w terminie do dnia 21 października 2022 r. do godz. 14:00 (decyduje data wpływu do Urzędu). Dokumenty, które wpłyną po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane.

9. Informacje dodatkowe:

a) w przypadku dokumentów aplikacyjnych przesłanych pocztą, za datę złożenia oferty przyjmuje się datę doręczenia przesyłki do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szaflarach

b) w dokumentach aplikacyjnych proszę podać numer telefonu do kontaktu,

c) osoby, które zakwalifikują się do rozmowy kwalifikacyjnej są zobowiązane do przedstawienia oryginału dokumentów dołączonych do aplikacji,

d) informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej www.gops.szaflary.pl oraz na tablicy informacyjnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szaflarach , ul. Zakopiańska 18;

e) kandydaci zakwalifikowani (spełniający wymogi formalne) otrzymają informację dotycząca dalszej procedury rekrutacyjnej za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie,

f) oferty niekompletne, nie spełniające wymagań formalnych lub złożone po terminie  zostaną odesłane kandydatom za pośrednictwem poczty,

g) dokumenty pozostałych kandydatów, mogą zostać odebrane w ciągu 3 miesięcy po zakończeniu rekrutacji, po upływie  tego terminu zostaną  zniszczone,

h) Kandydat/ka wybrany/a do zatrudnienia, przed podjęciem pracy, będzie zobowiązany/a dostarczyć zaświadczenie, uzyskane z KRK, na własny koszt, potwierdzające niekaralność, wcześniej zadeklarowaną w stosownym oświadczeniu,

i) wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i CV powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458

Ww. klauzula musi być podpisana przez osobę ubiegająca się o zatrudnienie.

 

 

Do pobrania

Promujemy: