Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Szaflarach

Asystent Rodziny

Jedną z form wsparcia oferowaną przez GOPS  jest możliwość korzystania z usług asystenta rodziny. Z pomocy asystenta rodziny skorzystały dotychczas 33 rodziny przezywające trudności w pełnieniu roli opiekuńczo – wychowawczej z rodzin wieloproblemowych.

Praca realizowana jest zgodnie z ustawą „O wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej”. Asystent rodziny pracuje również z rodzicami dzieci niepełnosprawnych i kobietami w ciąży w ramach ustawy „ Za życiem”.

Asystentura to kompleksowe działanie polegające  na towarzyszeniu oraz pracy w rodzinie, z rodziną i na jej rzecz. Termin  „asystent” pochodzi od słowa „asysta”, które określa osobę towarzyszącą komuś, współobecną, pomagającą, będącą w pogotowiu. Asystent to „osoba, która towarzyszy klientowi w pokonywaniu jego życiowych trudności, pracuje na zasobach klienta, udziela wsparcia, motywuje rodzinę do zmiany niekorzystnej dla niej sytuacji i poprawy funkcjonowania.”.

Wsparcie to polega na byciu przyjacielem, doradcą ale również na motywowaniu do działania oraz wyszukiwaniu sposobów na radzenie sobie z codziennością. Istotne w pracy asystenta jest to, że nie wyręcza a wskazuje i naprowadza, przydziela zadania i monitoruje ich realizację.

Wspólnie z rodziną opracowywany jest plan pracy, w którym wyznaczone są główne cele i działania oraz terminy ich wykonania, które mają na celu poprawę sytuacji rodziny.

Asystent rodziny ściśle współdziała z pracownikiem socjalnym z GOPS oraz osobami przydzielonymi do pracy z daną rodziną z innych instytucji (np. koordynatorem pieczy zastępczej, kuratorem sądowym, pedagogiem szkolnym, wychowawcą, psychologiem, GKRPA, zespołem interdyscyplinarnym, służbą zdrowia).

Kim jest asystent rodziny i czym się zajmuje?

Asystent rodziny wspiera rodzinę, aby w przyszłości samodzielnie potrafiła pokonywać trudności życiowe, zwłaszcza dotyczące opieki i wychowania dzieci.

Do zadań asystenta rodziny należy m.in.:

 • pokazywanie, w jaki sposób prawidłowo wychowywać dzieci i opiekować się nimi,
 • doradzanie jak organizować i spędzać wolny czas,
 • udzielanie rodzicom pomocy w rozeznaniu sytuacji szkolnej dziecka, zachęcanie i towarzyszenie rodzicom w czasie wizyt w szkołach, przedszkolach, poradniach i innych instytucjach,
 • uczenie, w jaki sposób członkowie rodziny powinni rozmawiać ze sobą, aby się rozumieć,
 • wspieranie w dbaniu o zdrowie członków rodziny, pomoc w ustalaniu terminów wizyt u lekarzy,
 • edukowanie, jak prawidłowo prowadzić gospodarstwo domowe (gotowanie, sprzątanie, zakupy, podział obowiązków domowych),
 • doradzanie, jak planować wydatki,
 • pomoc w załatwianiu spraw urzędowych (towarzyszenie w czasie wizyt w różnych urzędach, organizacjach, instytucjach, nauka pisania pism urzędowych, wypełniania dokumentów),
 • pomaganie osobom szukającym pracy, jak pisać życiorys i list motywacyjny, nauka sposobów skutecznego poszukiwania pracy,
 • pomoc w sytuacjach, które mogą stanowić zagrożenie zdrowia, życia, bezpieczeństwa dzieci i dorosłych członków rodziny,
 • informowanie i pomoc w kontaktowaniu się z organizacjami, instytucjami, które pomagają dzieciom i rodzinie,
 • koordynowanie wsparcia udzielanego kobietom w ciąży i rodzinom dzieci niepełnosprawnych w ramach ustawy „Za życiem”.

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”

 

Promujemy: