Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Szaflarach

Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej o zmianie Programu

Kategoria: ,

W Programie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 wprowadza się następujące zmiany:

1) we Wstępie po ostatnim zdaniu dodaje się wyrazy „Z usług w ramach Programu mogą korzystać obywatele Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583, z późn. zm.), zwanej dalej ,,ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy”, będący osobami niepełnosprawnymi, których potrzeba wsparcia usługami asystencji osobistej będzie wynikać ze złożonego pisemnego oświadczenia, o którym mowa w części II w pkt 3.”;

2) w części I po wyrazach „(Dz. U. z 2020 r. poz. 1787 )” dodaje się wyrazy „oraz art. 36 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy”;

3) w części II po pkt 2 dodaje się pkt 3 oraz wyrazy w brzmieniu:

„3) obywatelom Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy i którym został nadany numer PESEL, będącym osobami niepełnosprawnymi:

  1. posiadającymi dokument potwierdzający I stopień niepełnosprawności, wydany
    w ramach ukraińskiego systemu orzekania o niepełnosprawności lub
  2. nieposiadającymi dokumentu, o którym mowa w lit. a, które złożyły oświadczenie o jego posiadaniu.

Obywatel Ukrainy, o którym mowa w pkt 3, składa pisemne oświadczenie potwierdzające legalność pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz niepełnosprawność, w rozumieniu postanowień Programu, stanowiące załącznik nr 15 do Programu. W przypadku dziecka, obywatela Ukrainy, w jego imieniu oświadczenie składa przedstawiciel ustawowy, opiekun tymczasowy lub osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem.”;

4) w części III:

a) po pkt 2 dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

„3) obywatele Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy, będący osobami niepełnosprawnymi, o których mowa w części II w pkt 3, posiadający numer PESEL.”;

b) po ostatnim zdaniu dodaje się wyrazy „Liczba obywateli Ukrainy, którym Realizator Programu udziela wsparcia w ramach Programu, nie może przekraczać 10% ogólnej liczby uczestników. Do obliczenia 70% minimum uczestników Programu nie wlicza się obywateli Ukrainy, o których mowa w pkt 3.”;

5) w części IV:

a) po ust. 7 dodaje się ust. 7a w brzmieniu:

„7a. W przypadku usługi asystencji osobistej świadczonej na rzecz dzieci niepełnosprawnych  do 16. roku życia, będących obywatelami Ukrainy,  pisemnej akceptacji, o której mowa w ust. 7 pkt 3, może dokonać także przedstawiciel ustawowy, opiekun tymczasowy lub osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem.”,

b) w ust. 18 dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

 „4) 30 godzin miesięcznie dla obywatela Ukrainy, o którym mowa w części II w pkt 3 .”;

6) dodaje się załącznik nr 15 w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego Programu.

Program wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 24 lutego 2022 r.

 

Do pobrania

Promujemy: