Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Szaflarach

Program realizowany ze środków Funduszu Solidarnościowego

Kategoria: ,

Minister Rodziny i Polityki Społecznej przyznał w 2022 r. Gminie Szaflary środki finansowe z Funduszu Solidarnościowego w wysokości 19.584 zł (słownie: dziewiętnaście tysięcy pięćset osiemdziesiąt cztery złote) na realizację Programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022.

Celem dofinansowania jest świadczenie usługi opieki wytchnieniowej dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  • dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
  • osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

– poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

 

Promujemy: