Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Szaflarach

Zespół interdyscyplinarny

Zespół interdyscyplinarny

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Szaflarach działa Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz powoływane są Grupy Diagnostyczno – Pomocowe.
Zespół Interdyscyplinarny to grupa specjalistów prezentujących różne dziedziny, współpracujących ze sobą w celu budowania lokalnego systemu wsparcia dla rodziny zgodnie z zapisami ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz zsynchronizowania i wypracowania standardów współpracy przedstawicieli różnych grup zawodowych i społecznych pracujących i zajmujących się problematyką przemocy.
Do pracy z konkretną rodziną powoływane są grupy diagnostyczno – pomocowe w skład których wchodzą osoby bezpośrednio pracujące z konkretną rodziną lub znające jej sytuację. Skład grup diagnostyczno – pomocowych może zmieniać się w zależności od bieżącej sytuacji rodziny, potrzeb i działań. Zadaniem grupy diagnostyczno – pomocowej jest opracowanie planu pomocy i taki podział zadań między jej członków, by praca z rodziną przyniosła jak najlepsze efekty. Głównym celem pracy przedstawicieli służb w ramach grup roboczych jest zatrzymanie zjawiska przemocy występującej w danej rodzinie.

Skład Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Domowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Szaflarach:

Przewodnicząca:
Anna Dzięciołowska – starszy pracownik socjalny – przedstawicielka Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Zastępca Przewodniczącej
Agnieszka Szado – Stołowska – pracownik socjalny – przedstawicielka Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Członkowie :
Małgorzata Gacek – członek Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień w Szaflarach.
Mateusz Palluch – dzielnicowy Komendy Powiatowej Policji w Nowym Targu.
Justyna Waras – nauczyciel w Szkole Podstawowej w Bańskiej Niżnej
Katarzyna Dorula – nauczyciel w Szkole Podstawowej w Maruszynie Dolnej
Urszula Szado – pielęgniarka środowiskowa Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Szaflarach
Sławomir Jurzec – kurator zawodowy w Zespole Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego w Nowym Targu
Jacek Chowaniec – kurator zawodowy w Zespole Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego w Nowym Targu
Paweł Jethon – kurator zawodowy w Zespole Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego w Nowym Targu

Jeżeli jesteś osobą doznającą przemocy domowej lub jesteś świadkiem przemocy domowej :
zgłoś się do pracownika socjalnego odpowiedzialnego za rejon zgodnie z Twoim miejscem zamieszkania lub do Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie działającego przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Szaflarach, ewentualnie do dzielnicowego Komendy Powiatowej Policji w Nowym Targu.

Promujemy: