Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Szaflarach

Zespół interdyscyplinarny

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Szaflarach działa Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz powoływane są Grupy Robocze.

Zespół Interdyscyplinarny to grupa specjalistów prezentujących różne dziedziny, współpracujących ze sobą w celu budowania lokalnego systemu wsparcia dla rodziny zgodnie z zapisami ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz zsynchronizowania i wypracowania standardów współpracy przedstawicieli różnych grup zawodowych i społecznych pracujących i zajmujących się problematyką przemocy.

Do pracy z konkretną rodziną powoływane są grupy robocze, w skład których wchodzą osoby bezpośrednio pracujące z konkretną rodziną lub znające jej sytuację. Skład grup roboczych może zmieniać się w zależności od bieżącej sytuacji rodziny, potrzeb i działań. Zadaniem grupy roboczej jest opracowanie planu pomocy i taki podział zadań między jej członków, by praca z rodziną przyniosła jak najlepsze efekty. Głównym celem pracy przedstawicieli służb w ramach grup roboczych jest zatrzymanie zjawiska przemocy występującej w danej rodzinie.

Skład Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Szaflarach powołanego Zarządzeniem Wójta Gminy Szaflary z dnia 15 marca 2017r. Nr 0050.10.2017

Przewodnicząca:
Anna Dzięciołowska – pracownik socjalny – przedstawicielka Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Zastępca Przewodniczącej
Małgorzata Gołdyn– asystent rodziny – przedstawicielka Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Członkowie :
Jolanta Stolarczyk – Dyrektor Szkoły Podstawowej – przedstawiciel Oświaty
Urszula Szado – pielęgniarka środowiskowa – przedstawicielka Ochrony Zdrowia
Paweł Jethon – kurator Sądowy – przedstawiciel Sądu Rejonowego
Jacek Chowaniec – kurator Sądowy – przedstawiciel Sądu Rejonowego
Małgorzata Gacek – członek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – przedstawicielka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Mirosław Nowobilski – – przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji
Piotr Kurzydło – – przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji
Sabina Pasternak – pracownik socjalny – przedstawicielka Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Agnieszka Szado – Stołowska – pracownik socjalny – przedstawicielka Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Jeżeli jesteś osobą doznającą przemocy domowej lub jesteś świadkiem przemocy domowej :

zgłoś się do pracownika socjalnego odpowiedzialnego za rejon zgodnie z Twoim miejscem zamieszkania lub do Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie działającego przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Szaflarach, ewentualnie do dzielnicowego Komendy Powiatowej Policji w Nowym Targu.

Promujemy: