Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Szaflarach

STYPENDIUM W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

Kategoria: ,

Informacja

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje o możliwości ubiegania się w nowym roku szkolnym 2023/2024 o pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym.

Stypendia szkolne są udzielane uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji i umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji ucznia.

Komu przysługują świadczenia?

Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym przysługuje uczniom, którzy wraz rodziną mieszkają na terenie gminy Szaflary.

Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym są przyznawane na wniosek:

  • rodziców, opiekunów prawnych niepełnoletniego ucznia,
  • pełnoletniego ucznia,
  • dyrektora szkoły, dyrektora kolegium pracowników służb społecznych lub dyrektora ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego.

Stypendium szkolne przysługuje uczniowi jeśli dochód nie przekracza kwoty 600 zł na osobę w rodzinie, a jednocześnie w rodzinie ucznia występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Wymagane dokumenty:

  • wniosek o przyznanie stypendium szkolnego (do pobrania w siedzibie Ośrodka);
  • oświadczenie o sytuacji rodzinnej i dochodowej rodziny uzasadniające przyznanie stypendium szkolnego;
  • dokumenty potwierdzające występowanie w rodzinie ucznia: bezrobocia, niepełnosprawności, ciężkiej lub długotrwałej choroby, wielodzietności, braku umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizmu lub narkomanii, niepełnej rodziny itp.;
  • dokumenty potwierdzające wysokość dochodów członków rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku o stypendium szkolne (w przypadku utraty dochodu z miesiąca złożenia wniosku), np. zaświadczenie o wysokości dochodów.

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego przyjmowane będą przez pracownika socjalnego w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szaflarach, ul. Zakopiańska 18 w terminie od 1 do 15 września 2023 r.

Szczegółowych informacji w zakresie stypendiów i zasiłków szkolnych udziela Pani Katarzyna Jachymiak i Agnieszka Szado – Stołowska,   tel. 18 26 123 28.

Szczegółowe zasady przyznawania oraz wypłacania stypendium szkolnego znajdują się na stronie internetowej Gminnego  Ośrodka Pomocy Społecznej w Szaflarach.

Promujemy: