Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Szaflarach

Świadczenia rodzinne

Świadczeniami rodzinnymi są:

1) zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, w tym  dodatek z tytułu:

  • urodzenia dziecka
  • opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego
  • samotnego wychowywania dziecka
  • wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej
  • kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego
  • rozpoczęcia roku szkolnego
  • podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (na dojazdy i zamieszkanie)

2) świadczenie rodzicielskie

3) świadczenia opiekuńcze, w tym:

  • zasiłek pielęgnacyjny
  • specjalny zasiłek opiekuńczy
  • świadczenie pielęgnacyjne

3) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka

Promujemy: