Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Szaflarach

Aktualności

Wypłacone świadczenia rodzinne przez GOPS w 2020 r.

 

Dział świadczeń rodzinnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Szaflarach w 2020r. dokonał wypłaty następujących świadczeń:

ŚWIADCZENIA RODZINNE:

liczba świadczeń – 37 327

kwota wypłaconych świadczeń – 7 463 362zł

 

ZASIŁEK DLA OPIEKUNÓW:

liczba świadczeń – 99

kwota wypłaconych świadczeń – 60 734zł

 

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE:

liczba świadczeń – 44 391

kwota wypłaconych świadczeń – 21 976 513zł

 

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY:

liczba świadczeń – 724

kwota wypłaconych świadczeń – 302 450zł

 

ŚWIADCZENIE „DOBRY START 300+”

liczba świadczeń wypłaconych w 2020r. – 2439

kwota wypłaconych świadczeń – 731 700zł

– Dane w zakresie kwot wypłaconych świadczeń podano z dokładnością do pełnych złotych.

 

NOWA WYSOKOŚĆ ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO

Od 1 stycznia 2021 r. wysokość świadczenia pielęgnacyjnego wynosi 1971,00 zł miesięcznie – Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie kwoty świadczenia pielęgnacyjnego w roku 2021 r.

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje: matce, ojcu lub innym osobom, na których ciąży obowiązek alimentacyjny, opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli rezygnują lub nie podejmują pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą niepełnosprawną legitymującą się orzeczeniem o niepełnosprawności, łącznie ze wskazaniami: konieczność stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz koniecznością stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, albo orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. Osobie innej niż spokrewnionej w pierwszym stopniu, na której ciąży obowiązek alimentacyjny przysługuje świadczenie pielęgnacyjne w przypadku, gdy nie ma żadnej innej osoby spokrewnionej w pierwszym stopniu albo gdy osoba ta nie jest w stanie sprawować opieki. Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, jeżeli niepełnosprawność osoby wymagającej opieki powstała nie później niż do ukończenia 18 roku życia lub w trakcie nauki w szkole wyższej jednak nie później niż do ukończenia 24 roku życia.

Zmiana wysokości świadczenia pielęgnacyjnego nie wymaga składania nowych wniosków. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, zmiana decyzji na korzyść osoby pobierającej świadczenia, nie wymaga zgody, a wszczęcie postępowania w sprawie zmiany decyzji ustalającej prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na jego korzyść, w zakresie zmiany wysokości świadczeń, następuje z urzędu i nie wymaga zawiadamiania takiej osoby. Oznacza to, że wysokość świadczenia zostanie zmieniona automatycznie, bez konieczność załatwiania jakichkolwiek formalności.

Źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społeczne

ŚWIADCZENIA   RODZINNE

Nowy okres zasiłkowy w świadczeniach rodzinnych i funduszu alimentacyjnym 2020/2021

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szaflarach informuje, iż od 01.08.2020r. rozpoczyna przyjmowanie nowych wniosków o ustalenie uprawnień do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy trwający od dnia 01.10.2020r. do dnia 30.09.2021r.

Wnioski o ustalenie uprawnień do świadczeń rodzinnych na okres zasiłkowy trwający od dnia 01.11.2020r. do 31.10.2021r. będą przyjmowane od dnia 01.08.2020r.

Ponadto informujemy, że :

W przypadku złożenia wniosku, wraz z dokumentami, o wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy w terminie :

1) do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października,

2) w okresie od dnia 1 września do dnia 30 września, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata  przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada,

3) w okresie od dnia 1 października do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata  przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia,

4) w okresie od dnia 1 listopada do dnia 30 listopada, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata  przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 stycznia następnego roku,

5) w okresie od dnia 1 grudnia do dnia 31 stycznia następnego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku,

 

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami w terminie:

1) do dnia 31 sierpnia – ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń  następuje do dnia 30 listopada,

1)  od dnia 1 września do 31 października – ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia,

2)  od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia – ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

Prawo do świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres zasiłkowy 2020/2021 będzie ustalane na podstawie dochodów członków rodziny osiągniętych w 2019 r. z uwzględnieniem dochodu utraconego i dochodu uzyskanego

Informujemy, że w wyniku nowelizacji przepisów dotyczących świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego osoba składająca wniosek o ustalenie przedmiotowych uprawnień nie ma obowiązku dołączania:

– zaświadczenia wydanego przez naczelnika urzędu skarbowego o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych  osiągniętym  w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy/zasiłkowy

– oświadczenia lub zaświadczenia o wysokości należnych składek zdrowotnych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy/zasiłkowy

– orzeczenia o stopniu niepełnosprawności

Informujemy jednak, że zgodnie z art. 23b ust.  3 wyżej cyt. ustawy w przypadku braku w Elektronicznym Krajowym Systemie Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności informacji, o której mowa w ust. 1 pkt 5, organ właściwy oraz marszałek województwa prowadzący postępowanie w sprawie świadczeń rodzinnych wzywają osobę, o której mowa w art. 23 ust. 1, do dołączenia orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności.

Zgodnie z art. 23b ust.  5 w przypadku braku możliwości samodzielnego uzyskania przez organ właściwy lub marszałka województwa informacji lub zaświadczeń, o których mowa w ust. 1 pkt 1–4, z przyczyn nieleżących po stronie organu właściwego lub marszałka województwa, organ właściwy lub marszałek województwa prowadzący postępowanie w sprawie świadczeń rodzinnych wzywają osobę, o której mowa w art. 23 ust. 1, do dołączenia tych informacji lub zaświadczeń.

Bieżący okres zasiłkowy trwa od 01 listopada 2020 r. do 31 października 2021 r.

Prawo do zasiłku rodzinnego przysługiwać będzie od miesiąca, w którym złożyliście Państwo wniosek o ustalenie prawa do tego zasiłku z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, do końca danego okresu zasiłkowego.

Przypominamy, że świadczenia rodzinne związane z uczęszczaniem dzieci do szkoły (tj. dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu: rozpoczęcia roku szkolnego oraz podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania) w trwającym do 31 października 2020r. okresie zasiłkowym 2019/2020 będą wypłacane pod warunkiem złożenia zaświadczenia lub oświadczenia o kontynuacji nauki w szkole ponadgimnazjalnej w roku szkolnym 2020/2021 do 15 września 2020 r.

ŚWIADCZENIA RODZINNE ZA GRANICĄ

Od 01 maja 2004r. obywatele polscy, przemieszczający się w granicach Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarii, uzyskali prawo do świadczeń rodzinnych w innych państwach członkowskich UE i EOG oraz Szwajcarii. Umożliwia to koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego.

Gdy jedno z rodziców przebywa za granicą, zachodzi potrzeba sprawdzenia czy mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

Konieczność sprawdzenia czy mają zastosowanie przepisy o koordynacji zachodzi zarówno wtedy, gdy wyjazd następuje w momencie składania wniosku, jak i już w czasie pobierania świadczenia.

Przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego mają zastosowanie, gdy rodzic przebywa na terenie jednego z państw Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz do Konfederacji Szwajcarskiej. W praktyce są więc to następujące państwa: Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Norwegia, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy.

Przepisy o koordynacji nie mają zastosowania w przypadku wyjazdu lub pobytu turystycznego, leczniczego lub związanego z podjęciem przez dziecko kształcenia poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Jeżeli jedno z rodziców przebywa za granicą w momencie składania wniosku np. o zasiłek rodzinny, wówczas organ właściwy przekazuje wniosek wraz z dokumentami marszałkowi województwa. Marszałek powinien ustalić czy w danej sprawie mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego poprzez wydanie decyzji.

Z dniem 1 stycznia 2018 r. Wojewoda Małopolski przejmuje zadanie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych i wychowawczych, dotychczas realizowane przez Marszałka Województwa Małopolskiego. Zadania te dotyczą sytuacji, gdy jedno z rodziców przebywa w kraju Unii Europejskiej, Islandii, Norwegii, Liechtensteinie oraz Szwajcarii. Wówczas należy ustalić, który kraj jest właściwy do wypłaty świadczeń.

Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie realizuje nowo przejęte zadanie w tych samych lokalizacjach, w których do tej pory było ono realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie. Nie zmieniły się też numery telefonów:
w Krakowie – ul. Plac Na Stawach 3,
w Tarnowie – al. Solidarności 5-9,
w Nowym Sączu – ul. Jagiellońska 52,

Infolinia : 12 430 29 73

Instytucją realizującą zadania z tego zakresu w województwie małopolskim jest :

Małopolski Urząd Wojewódzki
Wydział Polityki Społecznej
Oddział ds. koordynacji Świadczeń Rodzinnych i Świadczeń Wychowawczych
ul.Plac Na Stawach 3
30-107 Kraków

 

Dyżur telefoniczny:

poniedziałek -czwartek

od  9:00 do 11;00 oraz od 14:00 do 16:00

Promujemy: