Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Szaflarach

Wymagane dokumenty

WYMAGANE DOKUMENTY

Do wniosku o przyznanie zasiłku rodzinnego należy dołączyć odpowiednio:

 • zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2032, z późn. zm.), dotyczące każdego członka rodziny;
 • zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego, dotyczące członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zawierające informacje odpowiednio o:
  a) formie opłacanego podatku,
  b) wysokości przychodu,
  c) stawce podatku,
  d) wysokości opłaconego podatku – w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy;”

Dokumenty potwierdzające uzyskanie dochodu:

 • umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło, umowa o pracę nakładczą, umowa agencyjna,
 • dokument określający wysokość uzyskanego dochodu z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty, w przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy,
 • dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy, w których dochód był osiągany, w przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy
 • oświadczenie o dochodzie uzyskanym w miesiącu następującym po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty, w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej w formie ryczałtu lub karty podatkowej (druk do pobrania przy pobieraniu wniosku),
 • kopia decyzji przyznającej zasiłek przedemerytalny lub świadczenie przedemerytalne, a także emeryturę lub rentę, rentę rodzinną lub rentę socjalną, z wyjątkiem renty przyznanej rolnikowi w związku z przekazaniem lub dzierżawą gospodarstwa rolnego (oryginał do wglądu),
 • dokument potwierdzający uzyskanie zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.
 • rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowieniem jej wykonywania po okresie zawieszenia w rozumieniu art. 14a ust. 1d ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej,
 • kopia decyzji przyznającej rentę rodzinną w przypadku jej pobierania (oryginał do wglądu),

Dokumenty potwierdzające utratę dochodu:

 • kopia świadectwa pracy lub inny dokument potwierdzający datę utraty dochodu (oryginał do wglądu),
 • dokument potwierdzający wysokość utraconego dochodu (PIT-y wydane przez płatnika składek PIT-11, PIT-40, PIT-8 za rok kalendarzowy poprzedzający okres świadczeniowy),
 • kopia decyzji potwierdzająca datę wyrejestrowania działalności gospodarczej (oryginał do wglądu)
 • zaświadczenie od pracodawcy o okresie udzielenia urlopu wychowawczego,
 • dokument potwierdzający utratę zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
 • wyrejestrowaniem pozarolniczej działalności gospodarczej lub zawieszeniem jej wykonywania w rozumieniu art. 14a ust. 1d ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584, z późn. zm.),
 • kopia decyzji przyznającej rentę rodzinną w przypadku jej pobierania (oryginał do wglądu),

Przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu nie stosuje się do dochodu z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej i dochodu z tytułu wyrejestrowania lub rozpoczęcia pozarolniczej działalności gospodarczej, jeżeli członek rodziny lub dziecko pozostające pod opieką opiekuna prawnego utracili dochód z tych tytułów i w okresie 3 miesięcy, licząc od dnia utraty dochodu, uzyskali dochód u tego samego pracodawcy lub zleceniodawcy, lub zamawiającego dzieło lub ponownie rozpoczęli pozarolniczą działalność gospodarczą.

Inne zaświadczenia lub oświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych, w tym:

 • prawomocny wyrok sądu rodzinnego stwierdzający przysposobienie lub zaświadczenie sądu rodzinnego lub ośrodka adopcyjno-opiekuńczego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka,
 • prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację,
 • orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka,
 • kopię aktów zgonów rodziców lub kopię odpisów wyroków zasądzających alimenty, w przypadku osoby uczącej się
 • kartę pobytu – w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2011 r. Nr 264, poz. 1573 oraz z 2012 r. poz. 589 i 769), lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej;
 •  w przypadku zarejestrowania w Powiatowym Urzędzie Pracy zaświadczenie/decyzje z PUP potwierdzającą ten fakt

Jeżeli członek rodziny jest właścicielem gospodarstwa rolnego do wniosku o zasiłek rodzinny należy dołączyć:

 • zaświadczenie właściwego organu gminy lub nakaz płatniczy (kserokopia – oryginał do wglądu) albo oświadczenie (na załączniku nr 9) o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku poprzedzającym okres zasiłkowy;
 • umowę dzierżawy (kserokopia – oryginał do wglądu), w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej;
 • umowa (kserokopia – oryginał do wglądu) zawarta w formie aktu notarialnego, w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną.

Jeżeli członek rodziny ma zasądzone alimenty do wniosku o zasiłek rodzinny należy dołączyć:

 • przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu lub ugodą sądową do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny
 • kopię odpisu wyroku sądu zasądzającego alimenty (kserokopia – oryginał do wglądu) na rzecz osób w rodzinie lub kopię odpisu protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej,
 • przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące faktyczną wysokość otrzymywanych alimentów, w przypadku uzyskania alimentów niższych niż zasądzone w wyroku lub ugodzie sądowej w roku poprzedzającym okres zasiłkowy,
 • oraz zaświadczenie komornika o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów w roku poprzedzającym okres zasiłkowy
 • oświadczenie o wysokości pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w roku poprzedzającym okres zasiłkowy
 • informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą, jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą,

Jeżeli członek rodziny pobierał w roku poprzedzającym okres zasiłkowy stypendia do wniosku o zasiłek rodzinny należy dołączyć:

 • zaświadczenie szkoły (uczelni) o wysokości pobranego stypendium;

Dokumenty składane w poprzednim okresie zasiłkowym, które są aktualne nie są wymagane po raz kolejny z wyjątkiem odpisu zupełnego aktu urodzenia dziecka.

STARAJĄC SIĘ O DODATKI DO ZASIŁKU RODZINNEGO
DODATKOWO DO WNIOSKU NALEŻY DOŁĄCZYĆ:

DODATEK Z TYTUŁU URODZENIA DZIECKA :

 • zaświadczenie lekarskie lub zaświadczenie wystawione przez położną potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieka medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu.

DODATEK Z TYTUŁU OPIEKI NAD DZIECKIEM W OKRESIE KORZYSTANIA Z URLOPU WYCHOWAWCZEGO :

 • zaświadczenie pracodawcy albo oświadczenie o terminie i okresie, na jaki został udzielony urlop wychowawczy wraz z informacją na jakie dziecko powyższy urlop został udzielony, oraz o co najmniej sześciomiesięcznym okresie pozostawania w stosunku pracy bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego;
 • inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego.

UWAGA!

Prosimy pamiętać, że dodatek nie przysługuje, jeżeli osoba ubiegająca się o niego bezpośrednio przed urlopem wychowawczym pracowała (miała umowę o pracę) krócej niż 6 miesięcy, w okresie urlopu wychowawczego korzysta z zasiłku macierzyńskiego lub wykonuje pracę zarobkową uniemożliwiającą jej osobiste opiekowanie się dzieckiem. Nie będzie przysługiwał także w sytuacji, gdy dziecko przebywa w placówce całodobowej opieki (za wyjątkiem pobytu w szpitalu lub innym zakładzie leczniczym), z której korzysta przez więcej niż 5 dni w tygodniu.

DODATEK Z TYTUŁU SAMOTNEGO WYCHOWYWANIA DZIECKA:

 • kopia aktu zgonu jednego z rodziców dziecka – w przypadku gdy drugi z rodziców dziecka nie żyje,
 • odpis zupełny aktu urodzenia dziecka (w przypadku, jeżeli ojciec dziecka jest nieznany), 
 • zaświadczenie z sądu o oddaleniu powództwa o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców,
 • wyrok zasądzający alimenty od obojga rodziców, jeżeli zostały one zasądzone przed uzyskaniem pełnoletniości dziecka (w przypadku osoby uczącej się).

WAŻNE!

Dodatek ten może być przyznany maksymalnie na dwoje dzieci.
W praktyce oznacza to, że w przypadku samotnego wychowywania, zarówno dwojga jak i np. czworga dzieci, dodatek jaki Państwo otrzymacie będzie wynosił tyle samo – 340 zł miesięcznie na wszystkie dzieci. Warto jednak pamiętać, że z tytułu wychowywania dzieci w rodzinie wielodzietnej, czyli takiej, w której jest ich więcej niż dwoje, przysługuje odrębny dodatek: w wysokości 80 zł na trzecie i następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego.

 

DODATEK Z TYTUŁU KSZTAŁCENIA I REHABILITACJI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO:

 • orzeczenie o niepełnosprawności w przypadku dziecka do ukończenia 16 roku życia
 • orzeczenie o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności w prej 16 roku życia do ukończenia 24 roku życia

DODATEK Z TYTUŁU ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNEGO :

 • zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły lub oświadczenie w przypadku nauki dziecka w szkole ponadgimnazjalnej lub szkole artystycznej,
 • zaświadczenie szkoły wyższej lub oświadczenie gdy dziecko niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym lub znacznym kontynuuje naukę,

DODATEK Z TYTUŁU PODJĘCIA NAUKI PRZEZ DZIECKO POZA MIEJSCEM ZAMIESZKANIA :

 • zaświadczenie szkoły albo oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły poza miejscem zamieszkania,
 • zaświadczenie albo oświadczenie potwierdzające tymczasowe zameldowanie ucznia poza miejscem zamieszkania.

UWAGA!

Prosimy mieć na względzie, że w szczególnych przypadkach Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szaflarach realizujący świadczenia może wymagać od Państwa innych rodzajów dokumentów niż wymienione.

WAŻNE:

 1. Jeśli Państwa wniosek będzie źle wypełniony otrzymacie Państwo pisemne wezwanie do jego poprawienia lub uzupełnienia. Będziecie mieć Państwo na to 14 dni od dnia otrzymania wezwania.
 2. W przypadku złożenia wniosku bez wymaganych załączników, zostanie on przyjęty, ale trzeba będzie uzupełnić brakujące dokumenty. Będziecie mieć Państwo na to nie mniej niż 14, jednak nie więcej niż 30 dni.

UWAGA!

Prosimy pamiętać, że o wszelkich zmianach, jakie mają wpływ na prawo do zasiłku rodzinnego, takich jak np. zmiana wysokości dochodu czy wyjazd członka Państwa rodziny za granicę, jesteście Państwo zobowiązani powiadomić podmiot wypłacający zasiłek.

Prosimy mieć też na uwadze, że Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szaflarach ustalający Państwa prawo do świadczeń rodzinnych w tym zasiłku rodzinnego może przeprowadzić dodatkowy wywiad w sytuacjach wątpliwości.

Promujemy: