Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Szaflarach

Świadczenia 500+

Od 01 lipca 2019 w programie „Rodzina 500+” nie ma kryterium dochodowego, czyli objęci tym programem wszystkich dzieci w wieku do ukończenia 18 r. życia. Aby uzyskać prawo do świadczenia wychowawczego na kolejny okres, trwający od 1 czerwiec 2021 r. do 31 maja 2022 r., należy złożyć wniosek.

Wnioski będzie można składać od 1 luty 2021 r. online przez portal Emp@tia, kanały bankowości elektronicznej lub przez portal PUE ZUS, a od 1 kwiecień 2021r. drogą tradycyjną (papierową), czyli osobiście w urzędzie lub za pośrednictwem poczty.

Świadczenie wychowawcze przysługuje:

 • matce albo ojcu, jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu matki albo ojca z zastrzeżeniem art.5 ust.2a, albo
 • opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu opiekuna faktycznego, albo
 • opiekunowi prawnemu dziecka, albo
 • dyrektorowi domu pomocy społecznej (chyba, że inne osoby spełniają warunki uprawniające do otrzymania świadczenia wychowawczego)

w wysokości 500,00 zł miesięcznie na każde dziecko do dnia ukończenia 18 roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę.

Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli:

 • dziecko pozostaje w związku małżeńskim;
 • dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;
 • pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko;
 • członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Przyznanie świadczenia wychowawczego nie wymaga wydania decyzji. Informacja o przyznaniu świadczenia wychowawczego zostanie przekazana na wskazany w niniejszym wniosku adres poczty elektronicznej – o ile został wskazany. Jeżeli adres poczty elektronicznej nie został wskazany, informację o przyznaniu świadczenia wychowawczego możesz odebrać osobiście w organie rozpatrującym wniosek. Nieodebranie informacji o przyznaniu świadczenia wychowawczego nie wstrzymuje wypłaty świadczenia.

Prawo do świadczenia wychowawczego ustala się począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.- nie wcześniej niż od dnia odpowiednio urodzenia się dziecka, objęcia dziecka opieką lub przysposobienia dziecka.

W przypadku, gdy :

 1. został złożony nieprawidłowo wypełniony wniosek- podmiot realizujący świadczenia wzywa pisemnie osobę ubiegającą się o świadczenia do poprawienia lub uzupełnienia wniosku w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania,
 2. osoba złoży wniosek bez wymaganych dokumentów- podmiot realizujący świadczenia przyjmuje wniosek i wyznacza termin nie krótszy niż 14 dni i nie dłuższy niż 30 dni na uzupełnienie brakujących dokumentów.

Niezastosowanie się do wezwania skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.

W przypadku zbiegu prawa rodziców, opiekunów faktycznych dziecka lub opiekunów prawnych dziecka do świadczenia wychowawczego, świadczenie to wypłaca się temu z rodziców, opiekunów faktycznych dziecka lub opiekunów prawnych dziecka, który faktycznie sprawuje opiekę nad dzieckiem.

Jeżeli opieka nad dzieckiem sprawowana jest równocześnie przez oboje rodziców, opiekunów prawnych dziecka lub opiekunów faktycznych dziecka, świadczenie wychowawcze wypłaca się temu, kto pierwszy złoży wniosek.

W przypadku gdy po złożeniu wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego przez rodzica, opiekuna prawnego dziecka lub opiekuna faktycznego dziecka drugi rodzic, opiekun prawny dziecka lub opiekun faktyczny dziecka złoży wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego w związku z opieką nad tym samym dzieckiem, organ właściwy ustala kto sprawuje opiekę i w tym celu może zwrócić się do kierownika ośrodka pomocy społecznej o przeprowadzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego, o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w celu ustalenia osoby sprawującej opiekę nad dzieckiem.

W przypadku, gdy okoliczności sprawy mające wpływ na prawo do świadczenia wychowawczego wymagają potwierdzenia innym dokumentem niż wymienione powyżej, podmiot realizujący świadczenie może domagać się takiego dokumentu.

WAŻNE:

 • Od 1 lipca 2019 r. został wprowadzony 3-miesieczny termin na złożenie wniosku liczony od dnia urodzenia się dziecka (dotyczy dzieci urodzonych po dniu 30 czerwca 2019 r.),

 • zachowanie ciągłości świadczenia w przypadku śmierci rodzica, któremu świadczenie zostało przyznane na dany okres lub który zmarł przed rozpatrzeniem złożonego wniosku jeżeli drugi rodzic złoży wniosek w ciągu 3 miesięcy od śmierci (w przypadku gdy śmierć rodzica nastąpiła po dniu 30 czerwca 2019 r.).

UWAGA:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szaflarach zwraca się z prośbą do osób, które będą ubiegały się o wypłatę świadczenia 500+, o zakładanie indywidualnych rachunków bankowych, celem usprawnienia realizacji wypłat.

Więcej informacji można uzyskać bezpośrednio w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szaflarach, ul. Zakopiańska 18 w godzinach pracy Ośrodka lub pod nr telefonu:  18 26 123 26.

Pytania można również kierować na adres mailowy:

rodzina500plus@malopolska.uw.gov.pl

Od września 2019 r. informacje w sprawie toczących się postępowań dotyczących koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego są udzielane przez Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie poprzez:

1.Formularz kontaktowy na stronie www.muw.gov.pl
https://app.malopolska.uw.gov.pl/forms/Form/Wp

2. Infolinia pod numerem telefonu tel. 12 430 29 73 czynna:
– w poniedziałki w godzinach od 9.00-16.30
– od wtorku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.00

3. Kontakt osobisty
W celu osobistego kontaktu Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie zaprasza  w poniedziałki w godz. 14.00-17.00, od wtorku do piątku w godz.8.00-11.00: w

 • Krakowie  – Plac Na Stawach 3,
 • w Nowym Sączu – przy ul. Jagiellońskiej 52,
 • w Tarnowie – przy al. Solidarności 5-9.

Promujemy: