Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Szaflarach

Procedura postępowania Asystenta rodziny

Procedura postępowania Asystenta rodziny w ramach wsparcia rodzin, w których przyjdzie albo przyszło  na świat ciężko chore dziecko.

Etap wstępny

Czas trwania: 2 dni od wpłynięcia wniosku do dyrektora ośrodka pomocy społecznej – przekazanie wniosku do asystenta. Przydzielenie asystenta do udzielania wsparcia.

Zadania asystenta rodziny: Przygotowanie się do pracy w sytuacji przyjścia na świat dziecka. Zapoznanie z potrzebami kobiety w ciąży/rodziny. Wstępna analiza potrzeb, problemów, oczekiwań kobiety w ciąży/rodziny.

Dokumentacja: Wniosek osoby/rodziny. Zaświadczenie lekarskie o objęciu kobiety opieką ginekologiczną od 10 tygodnia ciąży. Pismo Kierownika ośrodka Pomocy Społecznej o przydzieleniu asystenta.

Etap  I

Czas trwania: do 1 tygodnia. Nawiązanie kontaktu, tworzenie relacji asystenckiej.

Zadania asystenta rodziny: Nawiązanie kontaktu z kobietą w ciąży/rodziną oraz tworzenie relacji asystenckiej, tj.

 • zapoznanie kobiety w ciąży/rodziny z rolą, zadaniami, uprawnieniami asystenta i jego zobowiązaniami wobec zatrudniającej instytucji,
 • uzyskanie zgody rodziny na wsparcie asystenta, jeśli wniosek złożyła sama kobieta w ciąży,
 • rozmowy i obserwacje dotyczące życia rodziny, wstępne omówienie oczekiwań kobiety w ciąży lub rodziny, dotyczące pracy z asystentem (w przypadku sprecyzowanych oczekiwań lub pilnych sytuacji wykorzystanie upoważnienia szczególnego),
 • wsparcie emocjonalne, • ocena funkcjonowania emocjonalnego, w przypadku depresji, ustalenie spotkania z psychologiem lub innym specjalistą (upoważnienie szczególne),
 • dbanie o efektywność pracy asystenta rodziny – budowanie systemu konsultacji (konsultowanie procesu wsparcia oraz indywidualnego katalogu wsparcia dla kobiety w ciąży/rodziny
  z psychologiem, w miarę możliwości – superwizja)

Dokumentacja: Zaakceptowany wniosek kobiety w ciąży i zgoda rodziny. Upoważnienie szczególne. Karta działań asystenta z kobietą w ciąży/rodziną.

Etap II

Czas trwania: do 1 tygodnia. Rozpoznanie sytuacji rodziny. Towarzyszenie emocjonalne.

Zadania asystenta rodziny:

 • zapoznanie się z życzeniami/oczekiwaniami/potrzebami kobiety w ciąży/rodziny, rozpoznanie zasobów własnych kobiety w ciąży/rodziny,
 • urealnianie perspektywy postrzegania sytuacji przez rodzinę,
 • ocena przygotowania rodziny na przyjście na świat dziecka,
 • poznanie sposobów radzenia sobie w sytuacji kryzysowej, jakie posiada kobieta/rodzina,
 • ocena funkcjonowania emocjonalnego,
 • wypełnienie formularza wstępna ocena sytuacji rodziny, kontakty asystenta z osobą lub tylko z rodziną odbywają się minimum raz w tygodniu

Dokumentacja: wstępny opis sytuacji kobiety/rodziny karta działań z rodziną

Etap III

Czas trwania: 2 tygodnie

Opracowanie indywidualnego katalogu możliwego wsparcia dla kobiet w ciąży i rodzin. Towarzyszenie emocjonalne

Zadania asystenta rodziny:

 • stworzenie planu pracy z rodziną, w tym opracowanie indywidualnego katalogu możliwego wsparcia (tworzony w oparciu o Informator Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, poniższy spis na druku „indywidualny katalog możliwego wsparcia”),
 • towarzyszenie emocjonalne kobiecie i rodzinie,
 • ewentualna konsultacja katalogu i pomocy z innym specjalistą

Dokumentacja: upoważnienie rodzajowe/ogólne dot. występowania w sprawach rodziny, Informator Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i gminny katalog możliwego wsparcia, formularz planu pracy z rodziną oraz indywidualny katalog możliwego wsparcia, karta działań z rodziną.

Etap IV

Czas trwania: W miarę potrzeb realizacja planu pracy. Towarzyszenie emocjonalne.

Zadania asystenta rodziny:

 • realizacja usług z indywidualnego katalogu możliwego wsparcia, w tym pomoc w skorzystaniu z usług ze skonstruowanego dla danego przypadku katalogu,
 • koordynacja poradnictwa i występowanie przez asystenta rodziny w imieniu osób, na ich żądanie, do podmiotów w celu umożliwienia im skorzystania ze wsparcia,
 • pedagogizacja kobiety w ciąży i rodziny w zakresie pielęgnacji i opieki nad niemowlęciem,
 • motywowanie członków rodziny do podejmowania działań mających na celu budowanie zasobów radzenia sobie,
 • towarzyszenie emocjonalne kobiecie i rodzinie, kontakty asystenta z osobą i rodziną lub kontakty tylko z rodziną odbywają się w zależności od potrzeb

Dokumentacja: upoważnienie rodzajowe/ogólne, indywidualny katalog możliwego wsparcia – z adresami/telefonami jako załącznik do planu pracy z rodziną karta działań asystenta z rodziną

Etap V

Czas trwania: raz na 3 m-ce Ocena okresowa.

Zadania asystenta rodziny: Omówienie indywidualnego katalogu możliwego wsparcia z kobietą i /lub rodziną oraz z zespołem konsultacyjnym asystenta – telefonicznie lub osobiście w celu oceny adekwatności i skuteczności udzielonego wsparcia, ewentualna aktualizacja katalogu usług. Analiza postępów w realizowanym planie pracy z rodziną.

Dokumentacja: Formularz: okresowa ocena sytuacji, notatki ze spotkania z zespołem konsultacyjnym (ewentualnie).

Etap VI

Czas trwania: do 3 m-cy

Ocena końcowa. Monitorowanie sytuacji rodziny

Zadania asystenta rodziny:

 • podjęcie decyzji o zakończeniu współpracy – zapada za zgodą i po konsultacji z kobietą w ciąży oraz zespołem konsultacyjnym asystenta rodziny,
 • monitorowanie sytuacji oraz radzenia sobie.

Dokumentacja: Formularz zakończenia współpracy.

Promujemy: