Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Szaflarach

Wykaz dokumentów

 1) zaakceptowany wniosek rodziny o objęcie koordynacją poradnictwa przez asystenta rodziny do ośrodka pomocy społecznej wraz ze zgodą osoby i/lub rodziny dot. przetwarzania danych,

2) zgoda rodziny kobiety w ciąży na objęcie usługą asystenta,

3) zaświadczenie lekarskie o pozostawaniu pod opieką lekarską od 10 tygodnia ciąży,

4) formularz opisu sytuacji kobiety i /lub rodziny,

5) informator Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,

6) gminny katalog możliwego wsparcia,

7) formularz planu pracy z rodziną,

8) formularz indywidualnego katalogu możliwego wsparcia,

9) karta pracy asystenta z rodziną,

10) formularz okresowej oceny sytuacji,

11) upoważnienia: ogólne – do wszystkich (ogółu) czynności możliwych do podjęcia przez kobietę/rodzinę, rodzajowe: do danego rodzaju czynności (np. tylko u psychologa), bądź szczególne (np. tylko wystąpienia z wnioskiem do określonej instytucji),

12) formularz zakończenia współpracy do ośrodka pomocy społecznej

13) baza danych o rodzinach (internetowa lub pisemna, z datą zgłoszenia rodziny, datą rozpoczynającą pracę, monitorowania i planowanego zakończenia wsparcia),

14) harmonogram/plan tygodniowy lub miesięczny lub karta czasu pracy z rodziną,

15) protokoły i dokumenty z prac zespołu,

16) dokumenty wpływające i wychodzące dot. pracy z rodziną,

17) informatory/ulotki lokalne, kontakty do instytucji/zaplecza wsparcia, akty prawne, ulotki organizacji pozarządowych itp.

Promujemy: