Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Szaflarach

Świetlica

Świetlica Socjoterapeutyczna w Szaflarach jest specjalistyczną placówką wsparcia dziennego,która rozpoczęła swoją działalność w dniu 22 marca 2017r. Siedziba Świetlicy mieści się w Punkcie Konsultacyjnym dla Osób Uzależnionych i Ofiar Przemocy w Rodzinie w Szaflarach przy ul. Kościelnej 1, czynną od poniedziałku do czwartku w godz. 15.00-18.00. Wychowankami Świetlicy mogą być dzieci i młodzież w wieku od 6 do 14 roku życia.

Dzieci do świetlicy przyjmowane są:

  • na ich prośbę, za zgodą rodziców,
  • na prośbę rodziców lub prawnych opiekunów,
  • za zgodą rodziców na wniosek szkoły, poradni pedagogiczno – psychologicznej oraz zgłoszenia osób prywatnych lub fizycznych, które stwierdzają potrzebę udzielania pomocy dziecku w formach świadczonych przez Świetlicę,
  • za zgodą rodziców na podstawie zgłoszenia pracownika socjalnego,
  • na podstawie postanowienia sądu.
O przyjęciu do Świetlicy decyduje kierownik GOPS Szaflary w porozumieniu z Pełnomocnikiem Wójta ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Przyjęcie dziecka do Świetlicy odbywa się po podpisaniu Deklaracji zgody rodzica na uczestnictwo dziecka w zajęciach.
Zakres zajęć i świadczeń ustala socjoterapeuta w porozumieniu z rodzicami dziecka (opiekunami prawnymi), adekwatnie do jego potrzeb i możliwości Świetlicy.

Poniżej znajduje się Regulamin Świetlicy Socjoterpeutycznej Gminy Szaflary.

 

Do pobrania

Promujemy: