Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Szaflarach

Usługi opiekuńcze

Ustawa o pomocy społecznej wskazuje, że pomoc w formie usług przysługuje osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby, niepełnosprawności lub innej przyczyny wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione. Usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobom, które wymagają pomocy innych osób, a rodzina nie może takiej pomocy zapewnić.

Usługi obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem – a w szczególności polegają na:

  1. zakupie podstawowych artykułów spożywczych, gospodarstwa domowego i lekarstw;
  2. przyrządzaniu posiłków i pomocy w ich spożywaniu;
  3. praniu, prasowaniu, zmianie pościeli i drobnej garderoby, utrzymywaniu czystości w pomieszczeniach świadczeniobiorcy oraz czystości sprzętu,   paleniu w piecu, przynoszeniu węgla i wody;
  4. utrzymywaniu czystości osobistej świadczeniobiorcy (mycie, kąpanie, ubieranie, pomoc w załatwianiu potrzeb fizjologicznych);
  5. wykonywaniu zaleconych zabiegów pielęgnacyjnych;
  6. pośredniczeniu w załatwianiu spraw urzędowych, dokonywaniu opłat, zamawianiu wizyt lekarskich i pielęgniarskich;
  7. organizowanie spacerów i podtrzymywaniu zainteresowań.

Świadczeniobiorcom, których dochód nie przekracza kryterium dochodowego odpowiednio osoby samotnie gospodarującej lub osoby w rodzinie przysługują nieodpłatne usługi.

Świadczeniobiorcom, których dochód przekracza kryterium dochodowe odpowiednio osoby samotnie gospodarującej lub osoby w rodzinie, przyznaje się usługi za odpłatnością według zasad określonych w tabeli poniżej:

Dochód (% kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej) Wysokość odpłatności w procentach liczona od kosztu usługi dla:
 

 

osoby samotnej

 

 

osoby samotnie gospodarującej

 

 

osoby w rodzinie

od 101% do 150%

od 151% do 200%

od 201% do 250%

od 251% do 300%

powyżej 300%

5

20

30

40

80

30

40

50

60

80

50

70

90

100

100

 

Koszt jednej godziny usługi wynosi 15zł brutto.

W poniższym pliku znajduje się Uchwała w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze.

Do pobrania

Promujemy: