Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Szaflarach

Ważne zmiany systemu wsparcia osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów

Kategoria: ,

Szanowni Państwo,

przypominamy, że od 1 stycznia 2024 roku wchodzą duże zmiany w dotychczasowym systemie świadczeń dla osób z niepełnosprawnościami oraz ich opiekunów. Oznacza to, że z dniem 1 stycznia zlikwidowany zostaje specjalny zasiłek opiekuńczy, a do systemu prawnego zostało wprowadzone nowe świadczenie wspierające, skierowane bezpośrednio do osób z niepełnosprawnością. Zmodyfikowano również warunki przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego.

Świadczenie pielęgnacyjne od 1 stycznia 2024 roku – NOWE

 1. Przysługuje wyłącznie osobom opiekującym się dziećmi do 18 roku życia legitymującymi się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.
 2. Opiekun ma możliwość wykonywania pracy zarobkowej bez ograniczeń oraz pobierania świadczeń emerytalno – rentowych.
 3. W przypadku sprawowania opieki nad więcej niż jedną osobą niepełnosprawną w wieku do ukończenia 18 roku życia świadczenie pielęgnacyjne będzie podwyższane o 100% na drugie i każde kolejne dziecko z niepełnosprawnościami.
 4. W przypadku śmierci osoby wymagającej opieki, osoba sprawująca opiekę zachowuje prawo do świadczenia pielęgnacyjnego do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpił zgon osoby wymagającej opieki.

Osoba pobierająca świadczenie pielęgnacyjne, która sprawuje opiekę nad dzieckiem w wieku do ukończenia 18. roku życia i która będzie chciała po 31 grudnia 2023 r. otrzymać świadczenie pielęgnacyjne na nowych zasadach (czyli z możliwością podejmowania zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej bez ograniczeń) musi po dacie 01.01.2024 r. zrezygnować z pobierania świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie starych przepisów i złożyć wniosek o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie nowych przepisów.

Świadczenie pielęgnacyjne od 1 stycznia 2024 roku – STARE

 1. Osoby, którym do 31 grudnia 2023 r. zostało przyznane świadczenie pielęgnacyjne, zachowują prawo do świadczenia na dotychczasowych zasadach tj. w szczególności bez ograniczenia wiekiem dziecka ale z dotychczasowym warunkiem braku aktywności zawodowej, nie dłużej jednak, niż do końca okresu na który prawo zostało przyznane.
 2. Osoby, którym do 31 grudnia 2023 r. zostało przyznane świadczenie pielęgnacyjne zachowują do niego prawo na dotychczasowych zasadach jeżeli złożą wniosek o nowe orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności w terminie 3 miesięcy od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin dotychczasowego orzeczenia, a następnie złożą wniosek o świadczenie pielęgnacyjne w terminie 3 miesięcy od wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności.
 3. Świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje jeżeli osoba wymagająca opieki ma przyznane prawo do świadczenia wspierającego.
 4. Złożenie przez osobę wymagającą opieki wniosku o przyznanie świadczenia wspierającego w ZUS będzie skutkować wstrzymaniem wypłaty opiekunowi tej osoby świadczenia pielęgnacyjnego.
 5. Świadczenie pielęgnacyjne przyznane/wypłacone opiekunowi za okres za który osoba wymagająca opieki otrzymała świadczenie wspierające będzie świadczeniem nienależnie pobranymi podlegającym zwrotowi wraz z odsetkami do którego to zwrotu zobowiązany zostanie opiekun.
 6. Osoba z niepełnosprawnościami, składając w ZUS wniosek o świadczenie wspierające będzie mogła zdecydować od jakiego miesiąca chce mieć przyznane przez ZUS świadczenie wspierające, co pozwoli uniknąć sytuacji powstania nienależnych świadczeń po stronie jej opiekuna (otrzymanie świadczenia wspierającego za ten sam okres za który jej opiekun otrzymał w gminie świadczenie pielęgnacyjne).
 7. W przypadku śmierci osoby wymagającej opieki, osoba sprawująca opiekę zachowuje prawo do świadczenia pielęgnacyjnego do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpił zgon osoby wymagającej opieki, chyba że zgon nastąpił przed dniem 1 stycznia 2024 roku.

WYJĄTEK !!!

Przepisy przejściowe zakładają, że osobom, którym przed jej wejściem w życie, czyli
1 stycznia 2024 r., lub po tej dacie przyznany został specjalny zasiłek opiekuńczy na podstawie przepisów obowiązujących do 31 grudnia 2023 r., będą mogły dalej go pobierać. Będzie to możliwe również w sytuacji, gdy osobie niepełnosprawnej zostanie wydane nowe orzeczenie o stopniu niepełnosprawności będące kontynuacją tego poprzedniego (wtedy trzeba bowiem składać nowy wniosek o specjalny zasiłek opiekuńczy) Ponadto specjalny zasiłek opiekuńczy jest przyznawany na okres zasiłkowy trwający od 1 listopada danego roku do 30 października następnego. Decyzje w sprawie przyznania specjalnego zasiłku od 1 listopada br. będą więc wygasać 30 października 2024 r., ale opiekun będzie mógł odnowić uprawnienie do tej formy wsparcia na kolejny okres, o ile złoży wniosek w ciągu trzech miesięcy.

 

Promujemy: