Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Szaflarach

Zadanie realizowane ze środków budżetu państwa

Kategoria: ,

Skarb Państwa – Wojewoda Małopolski przyznał w 2023 r. Gminie Szaflary środki finansowe w formie dotacji celowej w wysokości 13.434 zł (słownie: trzynaście tysięcy czterysta trzydzieści cztery  złote) w ramach wsparcia finansowego zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.

Dofinansowanie zadania wynosi: 13 434 zł (słownie: trzynaście tysięcy czterysta trzydzieści cztery  złote)

Całkowita wartość zadania wynosi: 24 529 zł (słownie: dwadzieścia cztery tysiące pięćset dwadzieścia dziewięć złotych)

Środki przeznacza się na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku lub przeprowadzającego rodzinne wywiady środowiskowe poza siedzibą jednostki w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

Celem przyznania środków jest wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadania określonego w art. 17 ust. 1 pkt 18 ustawy o pomocy społecznej.

Promujemy: