Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Szaflarach

Zmiana wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

Kategoria: ,

W dniu 3 maja 2023r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2023r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku
o  świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi (Dz. U. z 2023r. poz. 838).

W związku z powyższym od ww. daty obowiązuje nowy wzór wniosku  o  świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy.

Przypominamy:

Każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni, na własny koszt, zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa oraz obywatelom Ukrainy posiadającym Kartę Polaka, którzy wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań wojennych przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej może być przyznane świadczenie pieniężne z tego tytułu. Powyższe świadczenie przyznaje się na wniosek ww. podmiotu. Świadczenie może być przyznane nie dłużej niż za okres 120 dni od dnia przybycia obywatela Ukrainy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Okres wypłaty świadczenia może być przedłużony w szczególnie uzasadnionych przypadkach ( art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa ( Dz.U. z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.)).

Gmina może przedłużyć okres wypłaty świadczenia na okres dłuższy niż 120 dni w przypadku zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelowi Ukrainy, który:

 1. posiada orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie, o którym mowa w art. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573 i 1981 oraz z 2022 r. poz. 558);
 2. posiada dokument potwierdzający I lub II stopień niepełnosprawności wydany w ramach ukraińskiego systemu orzekania o niepełnosprawności;
 3. ukończył 60 rok życia (kobiety) albo 65 rok życia (mężczyźni);
 4. jest kobietą w ciąży lub osobą wychowującą dziecko do 12 miesiąca życia;
 5. samotnie sprawuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej opiekę nad trojgiem i więcej dzieci;
 6. jest małoletnim wymienionym w art. 25a ust. 1 ustawy.

Świadczenie, o którym mowa powyżej, w zakresie:

 •  pkt 1 i 2 – przysługuje za osobę niepełnosprawną, za osobę sprawującą nad nią opiekę i za każde małoletnie dziecko tych osób;
 •  pkt 4 – przysługuje za kobietę w ciąży i za każde jej małoletnie dziecko lub za opiekuna wychowującego dziecko do 12 miesiąca życia i za wszystkie jego małoletnie dzieci;
 • pkt 5 – przysługuje za opiekuna i za każde małoletnie dziecko;
 • pkt 6 – przysługuje za małoletniego, za opiekuna tymczasowego ustanowionego dla małoletniego oraz za wszystkie małoletnie dzieci opiekuna tymczasowego.

Wysokość świadczenia za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wynosi 40 zł za osobę dziennie.

Wniosek o świadczenie pieniężne składa się w terminie miesiąca od ostatniego dnia okresu objętego wnioskiem ( art. 13 ust. 1e ww. ustawy ).

Wniosek o świadczenie pieniężne złożony z uchybieniem ww. miesięcznego terminu, pozostawia się bez rozpoznania ( art. 13 ust. 1f ww. ustawy ).

 

Załączniki:

 1. Wniosek o  świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy.
 2. Informacja RODO.

 

Promujemy: