Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Szaflarach

Informacja o wyborze oferty na realizację zajęć sportowo-rekreacyjno-ruchowych dla dzieci i rodziców z Gminy Szaflary – uczestników wsparcia opiekuńczego w Placówkach Wsparcia Dziennego

Kategoria: ,

Szaflary, dn. 20.06.2022 r.

 Znak sprawy 3/2022/PWD

Informacja o wyborze oferty na realizację zajęć sportowo-rekreacyjno-ruchowych dla dzieci i rodziców z Gminy Szaflary – uczestników wsparcia opiekuńczego w Placówkach Wsparcia Dziennego

Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 130 000 zł.

Do postępowania nie znajduje zastosowania przepis ustawy Prawo Zamówień Publicznych na moc art.2 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019) ustawy nie stosuje się.

Dla zamówień poniżej 130 000 zł netto w dniu 23.05.2022 r. zaproszono do udziału w postępowaniu poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szaflarach, BIP, na portalu: Baza Konkurencyjności oraz rozesłanie do potencjalnych oferentów zaproszenia do złożenia oferty.

 

W terminie do dnia 20.06.2022 r. do godziny 10:00 złożono następujące oferty.

 

Lp. Nazwa i adres wykonawcy Łączna cena brutto Różnorodność zajęć 
1. Rafał MajchrowiczOdrowąż 118A, 34-408 Odrowąż 108.000zł. (słownie: Sto osiem tysięcy złotych 00/100) 12 atrakcji
2. IGRYLANDIA Joanna KlemczakUl. Jagiellońska 195B, 34-360 Milówka 148.800zł. (słownie: Sto czterdzieści osiem tysięcy osiemset złotych 00/100) 9 atrakcji
3. Clarte Paulina KwakUl. Papieska 62, 34-424 Bańska Niżna 76.800zł. (słownie: siedemdziesiąt sześć tysięcy osiemset złotych 00/100) 12 atrakcji

 

 

  1. Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej:

 

Zamawiający wybrał ofertę Firmy:

Clarte Paulina Kwak, 34-424 Bańska Niżna ul. Papieska 62

z uwagi na najkorzystniejszą cenę oraz zaproponowany bogaty program zajęć.

Do pobrania

Promujemy: