Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Szaflarach

NABÓR NA STANOWISKO: Wychowawca w Placówce Wsparcia Dziennego: 1 stanowisko pracy w wymiarze 5/8 etatu w PWD w Szaflarach – na czas zastępstwa

Kategoria: ,

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SZAFLARACH

 1. ZAKOPIAŃSKA 18, 34-424 SZAFLARY

 

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO:

Wychowawca w Placówce Wsparcia Dziennego:

1 stanowisko pracy w wymiarze 5/8 etatu w PWD w Szaflarach – na czas zastępstwa

WYMAGANIA KONIECZNE MINIMALNE WOBEC KANDYDATA:

 • wykształcenie wyższe (pedagogika, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie, inny kierunek którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą) lub dowolny kierunek uzupełniony studiami podyplomowymi (psychologia, pedagogika, nauki o rodzinie, resocjalizacja),

lub

 • co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe i udokumentowany co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną,
 • nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, nie ma zawieszonej i ograniczonej władzy rodzicielskiej,
 • wypełnia obowiązek alimentacyjny,
 • nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwa.

WYMAGANIA KONIECZNE POZOSTAŁE:

 • Sumienność i dokładność, komunikatywność.
 • Umiejętność dobrej organizacji pracy.
 • Umiejętność pracy w zespole.

WYMAGANIA POŻĄDANE:

 • Znajomość aktów prawnych: ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawa o organizacji pożytku publicznego i wolontariacie,
 • Prawo jazdy, co najmniej kategorii B.

KANDYDAT ZOBOWIĄZANY JEST ZŁOŻYĆ:

 • List motywacyjny
 • Życiorys – curriculum vitae
 • Dokumenty potwierdzające wykształcenie
 • Zaświadczenia o ukończonych kursach, szkoleniach
 • Oświadczenie o tym, że kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, nie ma zawieszonej i ograniczonej władzy rodzicielskiej (załącznik nr 1 do ogłoszenia),
 • Oświadczenie o wypełnianiu obowiązku alimentacyjnego (załącznik nr 2 do ogłoszenia),
 • Zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego,
 • Dokumenty poświadczające doświadczenie w pracy z rodziną lub dziećmi (np. świadectwo pracy, umowa o pracę, zakres obowiązków, zaświadczenie),
 • Fakultatywnie dokumenty potwierdzające pracę w organizacji pozarządowej oraz inne dokumenty potwierdzające spełnianie wymagań pożądanych,
 • Oświadczenie kandydata o przyjęciu do wiadomości warunków przetwarzania danych osobowych (Załącznik nr 3 do ogłoszenia).

WARUNKI ZATRUDNIENIA:

Placówka Wsparcia Dziennego w:

 1. Szkole Podstawowej w SzaflarachSzkolna 6
 • umowa o pracę na czas zastępstwa w wymiarze 5/8 etatu

ZAKRES OBOWIĄZKÓW WYCHOWAWCY W PLACÓWCE WSPARCIA DZIENNEGO:

Do zadań Wychowawcy należy w szczególności:

 • opieka nad dziećmi przebywającymi w świetlicy środowiskowej,
 • organizacja czasu wolnego, zajęć pozalekcyjnych, w tym przygotowywanie sali i dbanie o czystość i porządek sali oraz przygotowywanie poczęstunku dla dzieci,
 • organizacja pracy świetlicy,
 • współpraca z przedstawicielami innych instytucji zajmujących się pomocą dziecku i rodzinie,
 • prowadzenie dokumentacji świetlicy i podopiecznych
 • współpraca z rodzicami dzieci uczęszczających na świetlicę (w tym organizacja zajęć),
 • wykonywanie innych zadań zleconych przez kierownika placówki.

Główne miejsce świadczenia pracy:

PWD w Szaflarach – Szkoła Podstawowa w Szaflarach ul. Szkolna 6

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie osobiście w Siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szaflarach lub wysyłać pocztą na adres: GOPS Szaflary ul. Zakopiańska 18, 34-424 Szaflary.

Z DOPISKIEM

„Nabór na Wychowawcę w Placówce Wsparcia Dziennego w Szaflarach”, w terminie do 10.01.2024 roku do godziny 12.00 (decyduje data wpływu zgłoszenia w biurze lub data stempla pocztowego).

Do pobrania

Promujemy: