Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Szaflarach

Aktualności

Publikacja:21 marca 2022, Kategoria: ,

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szaflarach rozpoczyna przyjmowanie wniosków o wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę, przeznaczonego na utrzymanie, w szczególności pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe.

Publikacja:10 marca 2022, Kategoria: ,

Minister Rodziny i Polityki Społecznej przyznał w 2022 r. Gminie Szaflary środki finansowe z Funduszu Solidarnościowego w wysokości 19.584 zł (słownie: dziewiętnaście tysięcy pięćset osiemdziesiąt cztery złote) na realizację Programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022.

Publikacja:10 marca 2022, Kategoria: ,

Skarb Państwa – Wojewoda Małopolski przyznał w 2022 r. Gminie Szaflary środki finansowe w formie dotacji celowej w wysokości 66.800 zł (słownie: sześćdziesiąt sześć tysięcy osiemset złotych) w ramach wsparcia finansowego zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.

Publikacja:4 marca 2022, Kategoria: ,

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szaflarach informuje, że w przypadku gdy wnioskodawca złożył wniosek o dodatek osłonowy do dnia 31.01.2022 r., a nie wskazał we wniosku adresu poczty elektronicznej, informacje o przyznaniu dodatku osłonowego będzie można odbierać od dnia 31.03.2022 r. w siedzibie Ośrodka (Dział Wychowawczych ).

Promujemy: